Javne objave

Javne objave

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo
Gosarjeva ulica 005
1000 Ljubljana
tel: 01/ 5805-537
faks: 01/ 5805-505
spletna stran: http://www.fu.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba: prof. dr. Janez Stare
Datum prve objave kataloga: oktober 2006
Datum zadnje spremembe: junij 2020

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja zavoda:
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju fakulteta), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je izobraževalni in znanstveno-raziskovalni visokošolski zavod s pooblastili v pravnem prometu, ki jih izvršuje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Ljubljani. Fakulteta je v skladu z določbami Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in Statuta Univerze v Ljubljani in redna članica Univerze v Ljubljani.

Fakulteta za upravo je v statusnem smislu ena najmlajših članic Univerze v Ljubljani, vendar z dolgoletno tradicijo. Njeno delovanje sega v leto 1956, ko je bila ustanovljena takratna Višja upravna šola, ki se je leta 1995 preoblikovala v Visoko upravno šolo. Od leta 1997 je s pripravo novih, sodobnih in evropsko primerljivih študijskih programov rasla tudi ideja o statusnem preoblikovanju Visoke upravne šole v fakulteto. Državni zbor Republike Slovenije je s spremembami Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani leta 2003 zaključil proces preoblikovanja šole, tako da je s 5. aprilom 2003 Visoka upravna šola uradno postala Fakulteta za upravo.

2.2. Organigram zavoda in seznam vseh notranjih organizacijskih enot

2.3 Kontaktni podatki uradnih oseb pristojnih za posredovanje informacij

Pristojni osebi:
1. dr. Janez Stare, dekan, 01/ 5805-585, e-pošta: janez.stare@fu.uni-lj.si
2. mag. Barbara Leskovšek, tajnik fakultete, 01/5805-525,e-pošta: barbara.leskovsek@fu.uni-lj.si

Pristojna oseba za odnose z javnostmi
Polona Stare
tel: 01/ 5805-537, e-pošta: soj@fu.uni-lj.si

 

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Splošno

Študijske zadeve

Državni predpisi

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo

Predpisi EU

 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29.04.1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
 • Program "Socrates"
  • Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
 • Šesti okvirni program
 • Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:


2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


Seznam evidenc

 • Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov)
 • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov (seznam ni javno dostopen)
 • Seznam prejemnikov nagrad in nazivov UL
 • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto (seznam ni javno dostopen)
 • Seznam zaposlenih (pedagoški; strokovni)


2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

/

2. 9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • Programi
 • Študijski pogoji
 • Šolnina 
 • Število zaposlenih

Zaposlimo visokošolskega sodelavca - asistenta, ki ga zanimata pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju javnih financ. 

Razpis>>