Osnovni podatki o programu

Študijski program z najdaljšo tradicijo na fakulteti je izrazito praktično naravnan. Zagotavlja ti vsa potrebna strokovna, organizacijska, računalniška in administrativno-tehnična znanja za delo v zasebni ali javni sferi. Ob vpisu v 3. letnik lahko izbereš smer Javna  uprava. Po zaključenem študiju se lahko zaposliš kot tajnik, poslovni sekretar, strokovni sodelavec na najrazličnejših področjih, vodja pisarne, višji upravni delavec ... Pridobiš tudi dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Pogoji za vpis v 1. letnik

V visokošolski strokovni študijski program Uprava se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

 

kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk,
  • splošni uspeh v in 4. letniku 40 % točk.

 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
  • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
  • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
  • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

Prijava za vpis v višji letnik

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi so prehodi možni iz študijskih programov prve stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov (predbolonjski študijski programi), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik.

Vpisnina in šolnina

 

Vpisnina:

 

Prvi vpis na program: 32 €

Vsi nadaljnji vpisi v višji letnik in dodatno leto: 24€

 

Šolnina

Izredni študij: 2.200,00€

 

Vam je ta program všeč? Vpišite se