Študentski svet

Študentski svet

 

Študentski svet je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom ter pravilnikom študentskega sveta. Člani ŠS so predstavniki študentov in so edini predstavniki študentov v strukturi Fakultete za upravo. ŠS je določen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Študenti preko študentskega sveta lahko sodelujemo v organih fakultete, ob posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten.

Pristojnosti:

  • Podajanje mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive,
  • spremljanje rezultatov pedagoških anket,
  • imenovanje predstavnikov študentov v organe fakultete,
  • sodelovanje na informativnem ter uvodnem dnevu,
  • reševanje problemov študentov povezanih s študijskim procesom,
  • sofinanciranje obštudijskih dejavnosti.

Pravilnik o volitvah študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo

Poslovnik Študentskega sveta Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani

Kontakti

UL, FAKULTETA ZA UPRAVO
Študentski svet
Gosarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA

elektronski naslov:
studentski.svet@fu.uni-lj.si
telefon: 01 5805 535
pisarna: Študentska soba (desno od referata)

Vodstvo ŠSFU

Vodstvo ŠSFU v študijskem letu 2018/2019 je voljeno izmed študentov različnih študijskih smeri na Fakulteti za upravo. Člani so:

Predsednik Študentskega sveta FU
GREGA RUDOLF,
gr.gregarudolf@gmail.com

Namestnik predsednika Študentskega sveta FU
ŽAN CIGLAR,
ciglar.zan@gmail.com

Podpredsednica Študentskega sveta FU
MAJA ŽNIDARŠIČ,
maya.znidarsic@gmail.com

Namestnica podpredsednice Študentskega sveta FU
MARINA GAJŠEK,
marina.gajsek@gmail.com

Zapisnikarica Študentskega sveta FU
TANJA RADAKOVIĆ,
tanja.radakovic@hotmail.com

Člani ŠSFU

ŠSFU v študijskem letu 2019/2020 sestavljajo:

Anja Gabrovec

Matej Kirn

Medina Ćehić

                                           Luka Tomažič

Zapisniki sej