Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom ter pravilnikom študentskega sveta. Člani ŠS so predstavniki študentov in so edini predstavniki študentov v strukturi Fakultete za upravo. ŠS je določen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Študenti preko študentskega sveta lahko sodelujemo v organih fakultete, ob posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten.

Pristojnosti:

 • Podajanje mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive,
 • spremljanje rezultatov pedagoških anket,
 • imenovanje predstavnikov študentov v organe fakultete,
 • sodelovanje na informativnem ter uvodnem dnevu,
 • reševanje problemov študentov povezanih s študijskim procesom,
 • sofinanciranje obštudijskih dejavnosti.

Kontakti

UL, FAKULTETA ZA UPRAVO
Študentski svet
Gosarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA

elektronski naslov:
studentski.svet@fu.uni-lj.si
telefon: 01 5805 535
pisarna: Študentska soba (desno od referata)

Vodstvo ŠSFU

Vodstvo ŠSFU v študijskem letu 2017/2018 je voljeno izmed študentov različnih študijskih smeri na Fakulteti za upravo. Člani so:

Člani ŠSFU

ŠSFU v študijskem letu 2017/2018 sestavljajo:

 • Tim Mirnik
 • Nika Felda
 • David Bertalanič
 • Helena Sorč
 • Maja Žnidaršič
 • Matic Markovič
 • Rasim Čehić
 • Petra Krulc
 • Maja Pevec

Zapisniki sej