Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom ter pravilnikom študentskega sveta. Člani ŠS so predstavniki študentov in so edini predstavniki študentov v strukturi Fakultete za upravo. ŠS je določen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Študenti preko študentskega sveta lahko sodelujemo v organih fakultete, ob posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten.

Pristojnosti:

  • Podajanje mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive,
  • spremljanje rezultatov pedagoških anket,
  • imenovanje predstavnikov študentov v organe fakultete,
  • sodelovanje na informativnem ter uvodnem dnevu,
  • reševanje problemov študentov povezanih s študijskim procesom,
  • sofinanciranje obštudijskih dejavnosti.

Pravilniki in poslovnik ŠS FU

 

Pravilnik o volitvah študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo>>

 

Poslovnik Študentskega sveta Fakultete za upravo>>

Kontakti

UL, FAKULTETA ZA UPRAVO
Študentski svet
Gosarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA

elektronski naslov: studentski.svet@fu.uni-lj.si
telefon: 01 5805 535
pisarna: Študentska soba (pri knjižnici, 2. nadstropje)

Člani ŠS FU

Grega Rudolf,

predsednik

 

Maja Žnidaršič,

podpredsednica

Žan Ciglar,

namestnik predsednika

Marina Gajšek,

namestnica podpredsednice

Tanja Radaković,

zapisnikarica

Anja Gabrovec,

članica

 

Luka Tomažič,

član

    

Medina Ćehić, 

članica

       

Matej Kirn,

član

 

 

Zapisniki sej