Zakaj na izmenjavo v tujino

 • povečanje samostojnosti
 • povečanje komunikacijskih veščin
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva
 • izboljšanje učnih kompetenc, sodelovanja v timih
 • izboljšanje znanja tujih jezikov
 • povečanje medkulturne zavesti
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • Odličen dodatek k CV-ju
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno)
 • prijateljstva iz celega sveta (Erasmus družina)
 • potovanja
 • življenjske priložnosti (življenjski, poslovni partner?)

Pogoji za izmenjavo

 • vpisan najmanj v 2. letnik študija (razen magistrski in doktorski študenti)
 • status študenta ves čas izmenjave (razen za opravljanje prakse po zaključku študija)
 • pridobiti najmanj 20 ECTS (za en semester) pripraviti zaključno delo (5 strani povzetka v angleškem jeziku)

Trajanje izmenjave

Študent se lahko udeleži Erasmus+ izmenjave na vsaki stopnji študija za obdobje:

 • 1 ali 2 semestra (najmanj 5 mesecev) za opravljanje študijskih obveznosti (min 20 ECTS/semester)
 • 3 mesece za pisanje zaključnega dela
 • najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev za opravljanje prakse

Seznam partnerskh univerz in izkušnje študentov

Seznam univerz, s katerimi ima fakulteta sklenjene Erasmus+ sporazume, ki so pogoj izmenjavo.

 

S klikom na posamezno univerzo pridete do podrobnosti sporazuma, spletne strani tuje univerze in izkušenj naših študentov, ki so že bili tam na izmenjavi.

 

Seznam>>

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

FAQ - Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja si lahko pogledate tukaj

Erasmus koda Univerze v Ljubljani: SI LJUBLJA01

Študentska listina Erasmus+ , ki opisuje vaše pravice in dolžnosti ter vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od FU in gostujoče institucije ob posameznem koraku mobilnosti.

Štipendije

V študijskem letu 2022/23 znaša osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države:

€/MESEC

Skupina 1

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska

600 €

Skupina 2

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

600 €

Skupina 3

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

540 €

Dodatki (informacije za š.l. 2021/22):

1. Študenti bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. V letu 2021/2022 dodatek znaša 67,76€/mesec. 

2. Študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250 €/mesec. Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so:
− da študent prejema državno štipendijo ali
− da je študent član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev odločbo CSD/ZZZS/ZRSŠ ali
− da ima študent sam odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost ipd.) ali
− da študent prihaja iz enostarševske ali rejniške družine ali
− da študentu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
− da je študent predstavnik romske skupnosti.

3. Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti …). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

4. Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2022. Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije.