Kandidat v dogovoru z mentorjem v 1. letniku pripravi dispozicijo:

1. dispozicija doktorske disertacije (3 do 7 strani besedila ter seznam najpomembnejše literature
in virov), ki obsega:
• naslov disertacije v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku;
• znanstveno področje doktorske disertacije;
• opredelitev raziskovanja, ki vključuje:
- kratek pregled ožjega znanstvenega področja in prikaz dotedanjih raziskav na področju
doktorske disertacije in namen raziskave;
- jasno predstavljene hipoteze ali raziskovalna vprašanja ali cilje s kratko obrazložitvijo;
- zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja;
- opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirnega prispevka k znanosti;
- seznam relevantne literature s področja doktorske disertacije;
• osnutek načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v skladu z 28. členom pravilnika o skupnem doktorskem študiju.

Komisija za doktorski študij UL (KDrŠ) je na decembrski (2020) seji sprejela naslednja sklepa v zvezi s pripravo dispozicij:

1. KDrŠ je sklenila, da naj vloga za potrditev teme doktorske disertacije vključuje tudi dispozicijo doktorske disertacije v angleškem jeziku, kadar gre za predlog pisanja v angleškem jeziku in kadar je član KSDŠ tujec in ne razume slovenskega jezika.

2. Glede na različne prakse na posameznih področjih (in vedah) in sprejeto širše soglasje članov KDrŠ ter skrbnikov za doktorski študij ob evalvaciji pravilnika, da se člen, ki določa obseg dispozicije doktorske disertacije, dopolni tako, da se poleg navedenih hipotez ali raziskovalnih vprašanj doda še cilje s kratko obrazložitvijo, je KDrŠ sprejela naslednji sklep:
Glede na predviden začetek veljavnosti novega Pravilnika o doktorskem študiju z novim študijskim letom 2021/2022 bo KDrŠ UL pri obravnavi dispozicij doktorskih disertacij na naslednjih sejah že upoštevala predvideno razširitev določila 42. člena Pravilnika, ki se nanaša na pisanje dispozicije doktorske disertacije in določa, da dispozicija doktorske disertacije pri opredelitvi raziskovalnega problema obsega tudi jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo in odslej tudi jasno predstavljene cilje s kratko obrazložitvijo kot enakovreden element hipotezam in raziskovalnim vprašanjem.

ŠTUDENTI BODO V 1. LETNIKU PREJELI ROKOVNIK ZA PRIPRAVO IN ODDAJO DISPOZICIJE.