Tutorstvo

TUTORSTVO

ALI ...

 •     potrebujete pomoč pri usvajanju študijske snovi?
 •     potrebujete kakršnokoli pomoč na začetku študija?
 •     ne veste, kje pridobiti literaturo?
 •     vas zanima, kako zahtevni so nekateri predmeti?
 •     ne veste, kako potekajo predavanja in vaje?
 •     ne veste, kako se učiti za posamezni predmet?
 •     potrebujete dodatno razlago nekaterih vsebin predmeta?

Tutor nudi pomoč, odgovarja na vprašanja, vam pomaga premagovati ovire!

_______________________________________________________________

 • Predsednik zbora tutorjev: doc. dr. Mitja Dečman
 • Koordinatorici za tutorstvo: doc. dr. Tina Sever, doc. dr. Tatjana Jovanović
 • Strokovna sodelavka tutorstva: Nataša Svržnjak

_______________________________________________________________
PODROBNEJE O TUTORSTVU:

Kaj je tutorstvo?

Pravilnik o tutorstvu

Tutorski priročnik

Tutorski priročnik FU

Spremljaj obvestila na Facebooku

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je sodobna fakulteta in je ena izmed prvih, ki je po prenovi študijskih programov v skladu z Bolonjsko deklaracijo začela razvijati tutorstvo, z namenom organiziranega vodenja študentov od vpisa na fakulteto do diplome in s ciljem, da postanejo neodvisni pri študiju in izbiri karierne poti.

Fakulteta za upravo ima izoblikovane naslednje tutorske sisteme:

1.    uvajalno študentsko tutorstvo za študente novince,
2.    predmetno študentsko tutorstvo,
3.    študentsko tutorstvo za obvezno prakso,
4.    študentsko tutorstvo za študente s posebnim statusom,
5.    študentsko tutorstvo za tuje študente,
6.    znanstvenoraziskovalno tutorstvo.

Z uvajalnim študentskim tutorstvom za študente novince smo na Fakulteti za upravo začeli v študijskem letu 2004/2005. Tutorji nudijo študentom novincem pomoč na več področjih: skušajo jim olajšati prehod v univerzitetno okolje, pomagajo jim pri reševanju težav, povezanih s socialno-ekonomskim položajem, in jih vzpodbujajo pri pridobivanju obštudijskega znanja.

S študijskim letom 2006/2007 smo uvedli študentsko tutorstvo za tuje študente z namenom, da tujim študentom nudimo pomoč pri premagovanju kulturnih razlik in privajanju na novo okolje, ter študentsko tutorstvo za obvezno prakso, kjer študenti, ki so že opravljali prakso in si pridobili določene izkušnje, pomagajo kolegom, ki prakso opravljajo prvič. Pomoč tutorjev poteka v obliki e-učenja.

V študijskem letu 2007/2008 smo že omenjenim oblikam tutorstva dodali predmetno študentsko tutorstvo, ki je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi posameznih predmetov, ter študentsko tutorstvo za študente s posebnim statusom z namenom omogočanja hitrega prilagajanja in uspešnega vključevanja v študentsko delo in študentsko življenje.

V študijskem letu 2008/2009 smo uvedli znanstvenoraziskovalno tutorstvo kot organizirano vodenje študentov skozi celotni raziskovalni proces od zasnove do rešitve raziskovalnega problema.

Za usposabljanje tutorjev fakulteta organizira seminarje, mesečne motivacijske sestanke in druge oblike izobraževanja.

Vse posamezne oblike tutorstva so mentorirane s strani tutorjev učiteljev.

_________________________________________________________________________

 • Tutorji študenti, tutorji učitelji in koordinatorji so povezani v zbor tutorjev. Zbor tutorjev razpravlja in sklepa o problematiki tutorskega dela, načrtovanju, izvajanju in poročanju. Zbor tutorjev na rednem letnem sestanku sprejme letno poročilo o tutorskem delu in pripravi letni delovni načrt za prihodnje leto, ki ga potrdi senat. Zbor tutorjev vodi visokošolski učitelj, ki je zadolžen za študijske in študentske zadeve. Pri delu zbora tutorjev sodeluje tudi strokovni sodelavec tutorstva.
 • Tutor študent je študent kateregakoli v tekočem študijskem letu izvajajočega se študijskega programa, ki izpolnjuje razpisne pogoje in je izbran na razpisu ter ga s sklepom za tekoče študijsko leto imenuje senat fakultete. Fakulteta najmanj enkrat letno, za tekoče študijsko leto najkasneje do 31. 10., objavi javni razpis, na katerega se lahko odzovejo študenti, ki želijo sodelovati v eni od oblik tutorskega sistema. Komisija, ki jo imenuje dekan, s kandidati opravi izbirni pogovor. Pri izboru je komisija pozorna na pozitiven odnos do tutorstva, poznavanje delovanja fakultete, njenih študijskih programov in širšo študentsko problematiko ter komunikacijske sposobnosti. Predloge posreduje senatu, ki dokončno imenuje tutorje.

Osnovne naloge tutorjev so:

 • izobraževanje,
 • izvajanje tutorskih ur,
 • komuniciranje s študenti prek e-pošte,
 • sestava polletnih in letnih poročil o svojem delu, ki vsebuje število opravljenih tutorskih ur in pogosta vprašanja študentov, ali
 • pisanje dnevnika, na podlagi katerega sestavijo poročilo o svojem delu.

 __________________________________________________________
KONTAKT IN INFORMACIJE: 

Spletna učilnica Tutorstvo

E-pošta: crpo@fu.uni-lj.si

_________________________________________________________________

 KORISTNE INFORMACIJE: