Finalisti natečaja Premik naprej 2020 so...

Finalisti natečaja Premik naprej 2020 so...

18. september, 2020

Na Fakulteti za upravo smo tudi v letošnjem letu pripravili natečaj Premik naprej 2020, katerega namen je predstaviti in promovirati inovativne rešitve za bolj učinkovito in uspešno javno upravo. Do izteka roka prijav objavljenega natečaja smo prejeli 15 prijav.

Vsak prijavljeni projekt oziroma rešitev predstavlja posebno izboljšavo v smeri izboljšanja določenega problemskega področja, ki se ga je reševalo.  Vsem prijavljenim se lepo zahvaljujemo.

Strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja javnega sektorja, je izbrala pet finalistov Natečaja za naj izboljšavo v javni upravi – PREMIK NAPREJ 2020 (navajamo po abecednem redu imena izboljšave), in sicer:

•    Avtomatizacija prenosa podatkov med zaledno aplikacijo prekrškovnega organa in mobilnimi enotami pri obravnavi in odvozu zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil (Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana)

»Projekt je nastal z namenom hitrejše obravnava problematike odvoza zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil, učinkovitosti organiziranja dela in odprave administrativnih ovir. Gre za informacijsko rešitev, ki preko GSM omrežja omogoča avtomatski prenos podatkov iz mobilnih enot do zaledne aplikacije pri evidentiranju in vodenju postopkov zoper lastnike zapuščenih vozil in vozil, ki so nepravilno parkirana. Projekt temelji na podlagi dolgoletnih izkušenj, znanj in sodelovanja MR in Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (JP LPT). Pri implementaciji projekta smo sodelovali s Centrom za Informatiko MOL, JP LPT in podjetjem Inpores d.o.o..«

•    Model osrednjega klicnega centra za obveščanje in ozaveščanje javnosti v času epidemije (Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje)

»Model osrednjega klicnega centra za primer epidemije je načrtovan na osnovi klicnega centra o koronavirusu. Ta je na enem mestu združeval informacije tako vladnih organov kot tudi zdravstvenih institucij. Centralizacija informacij je prispevala k enostavnemu dostopu do informacij za vse zainteresirane javnosti ter k poenotenemu obveščanju in ozaveščanju prebivalstva. Odziv klicateljev na sprejete ukrepe vlade je nudil bogato povratno informacijo odločevalcem pri sprejemanju novih ukrepov ali prilagajanju obstoječih.«

•    Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami (Mestna občina Ljubljana)

»Platformo sestavlja več gradnikov informacijskega sistema. Z mobilno aplikacijo na tablicah strokovnjaki na terenu kartirajo invazivne tujerodne rastline. Lastna opažanja, ki jih zaposleni na MOL preverijo in uvrstijo v sistem, lahko preko Servisa pobude meščanov vnašajo tudi meščani. Strokovna služba MOL nato preko aplikacije enostavno oblikuje skupni delovni nalog za odstranjevanje večjega števila rastlin. Osebe, ki odstranjujejo, dobijo dostop do mobilne aplikacije, v katero beležijo izvedena dela. Upravljalci MOL imajo tako sproten vpogled v stanje in lahko takoj ustrezno ukrepajo.«

•    Unovčevanje turističnih bonov (Finančna uprava Republike Slovenije)

»Finančni upravi je bila dodeljena naloga implementacije unovčevanja turističnih bonov. V primerjavi z njenimi običajnimi aktivnostmi (pobiranje davkov…) je to povsem novo področje. Gre za izredno obsežen projekt, do bona je namreč upravičenih več kot dva milijona prebivalcev Slovenije. Skupna vrednost razdeljenih sredstev znaša 357 milijonov EUR, potencialnih ponudnikov namestitev pa je skoraj 6.000. Finančna uprava je ta obsežen projekt za odpravljanje posledic COVID-19 uspešno implementirala v rekordno kratkem času.«  

•    V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij (Geodetska uprava Republike Slovenije)

»Po 200 letnem zbiranju in vodenju prostorskih podatkov jih je treba danes začeti obravnavati kot »digitalno valuto«, zato sta potrebna enotni koordinatni sistem in povezljivost za njihovo dostopnost, uporabnost, transparentnosti, itd.. Prostorski podatek ima vrednost, prostorska informacija pa je bogastvo, ki prek e-uprave, e-poslovanja in e-storitev uporabnikom zagotavlja »en prostor za vse«, saj občutno prispeva h gospodarskemu digitalnemu preoblikovanju, razvoju in rasti, kar je bilo doseženo s predmetno izboljšavo.«

Zmagovalca natečaja Premik naprej 2020 bomo razglasili 25. septembra 2020 na XXVII. Dnevih slovenske uprave, ki bodo potekali na Fakulteti za upravo.