Erasmus

Naknadni razpis Erasmus+ za opravljanje prakse

Izšel je Naknadni javni razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za praktično usposabljanje (prakso) za študijsko leto 2019/2020, z upravičenim obdobjem do 31. 12. 2021, ki študentom omogoča, dav okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po zaključnem delu opravijo praktično usposabljanje v podjetju v tujini. Celotno besedilo je dosegljivo tukaj

Poglejte si nekaj izkušenj študentov, ki so že bili na izmenjavi.

FAQ - Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja si lahko pogledate tukaj

Razpis odprt do porabe sredstev.

Študentska listina Erasmus+

Opisuje vaše pravice in dolžnosti ter vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od FU in gostujoče institucije ob posameznem koraku mobilnosti.

Povezava do Študentske listine Erasmus+

Program izmenjave

Praktično usposabljanje v tujini mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na FU in delodajalec, ki podpišeta študijski sporazum oz. Learning Agreement.

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.

Organizacija gostiteljica je lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • univerza
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja , nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitev.

In ne smejo biti:

 • Institucije EU in druga telesa EUvključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • Organizacije, ki vodijo programe EU(z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje).

Več o programu si lahko preberete tukaj>>.

Finančna mesečna dotacija za posamezne države 2019/2020

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v tujino.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije.

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.
Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Za informacijo: v študijskem letu 2020/2021 je znašala osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države:

€/mesec

Skupina 1

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

520 €

Skupina 2

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

470 €

Skupina 3

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

420 €

* Za študijsko leto 2020/2021 višine zneskov  mesečne Erasmus+ finančne pomoči za posamezne skupine držav še niso določene. 

Študenti bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. V letu 2019/2020 dodatek znaša 27,97€/mesec. 

Študenti iz socialno šibkejših okolij (prejemajo državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbude. V letu 2019/2020 spodbuda znašal 200€/mesec.

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosilijo za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa Erasmus+.

Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije.

Na podlagi navodil Evropske komisije je Nacionalna agencija (CMEPIUS) pripravila priporočila in navodila o izvajanju aktivnosti v obdobju okoliščin COVID-19:

 • V kolikor epidemiološka slika države, kamor nameravate na Erasmus+ mobilnost, to dopušča in vas je institucija gostiteljica obvestila, da bodo študijski program izvajali v fizični/kombinirani obliki, priporočamo izvedbo mobilnosti v fizični obliki, torej z odhodom v tujino. Le tako boste doživeli celovito izkušnjo Erasmus+ mobilnosti.
 • Če fizična mobilnost ni mogoča, priporočamo izvedbo kombinirane mobilnosti: začetek izmenjave virtualno in nato, ob izboljšanju razmer, izvedba fizične mobilnosti. Pri tem je treba upoštevati minimalno obdobje trajanja fizične mobilnost (dejanskega bivanja v tujini), ki je 3 mesece!
 • Samo v primeru višje sile je lahko trajanje fizične mobilnosti skrajšano ali celo odpovedano in nadomeščeno z obdobjem virtualne mobilnosti (npr. da se epidemiološka slika v državi, kjer izvajate mobilnost, močno poslabša).
 • Za obdobje virtualne mobilnosti, ki bi jo študent izvajal zgolj od doma (ne v tujini), študent ni upravičen do Erasmus+ štipendije. Prejme jo le za čas, ko bo dejansko v tujini, ne glede na to, ali mobilnost tam poteka virtualno ali fizično (minimalno obdobje dejanskega bivanja v tujini ne sme biti krajše od 3 mesecev!).
 • Prekinitev med obema obdobjema (virtualnim in fizičnim) je dovoljena, mora pa biti aktivnost izvedena v okviru istega pogodbenega obdobja (od 1. 6. 2020–30. 9. 2021).
 • V zaključni dokumentaciji (v Potrdilu o trajanju mobilnost oz. v Potrdilu o opravljenih obveznostih) morata biti zajeta tako obdobje virtualne mobilnosti kot tudi fizične mobilnosti.
 • Vse obveznosti iz Študijskega sporazuma (»Learning Agreement«) ki jih je študent uspešno opravil, ne glede na način izvajanja mobilnosti, morajo biti po zaključku izmenjave priznane na domači fakulteti/akademiji.

Pogoji za prijavo:

 • Študent mora imeti v času izmenjave status študenta na FU,
 • Študent je lahko brez statusa študenta v primeru, da opravlja praktično usposabljanje v obdobju 12 mesecev po diplomi (prijava na razpis pa je v času pred zagovorom).

Zaposleni študenti se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Prijava:

Na pratično usposabljanje se prijavite preko Studisa »Študij v tujini«. Izpolnjeno prijavo in motivacijsko pismo pošljete na international@fu.uni-lj.si.

Prakso lahko opravljate v državah EU, na Islandiji, Liechtensteinu, na Norveškem, Makedoniji, Srbiji in Turčiji.

Merila za ocenjevanje vlog:

 • Dosedanji študijski uspeh (povprečna ocena opravljenih izpitov)
 • Motivacijsko pismo

Obveščanje o izboru

O izboru boste obveščeni s sklepom, ki ga izda FU.

Ugovor:

Morebitne ugovore zoper sklepe o izboru lahko prijavitelj vloži pri pristojni Komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru odloči Komisija s sklepom. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

Navodila in obrazci

Prijava na razpis

Navodila in pomoč pri prijavi na razpis Erasmus+ po korakih

Pred odhodom na izmenjavo

Priprava pred odhodom na izmenjavo po korakih

Druga navodila in obrazci

Postopek med in po vrnitvi iz izmenjave ter obrazci