Aktualno

NOVICE IZ ZALOŽBE

MONOGRAFIJE V LETU 2019!

1. OD BOLJŠIH PREDPISOV K NJIHOVEMU UČINKOVITEJŠEMU IZVRŠEVANJU, urednik dr. Mirko Pečarič.

Iz vsebine:
Delo je nastalo kot odraz zavedanja o nujni prepletenosti oblikovanja in izvrševanja predpisov, ki le skupaj tvorita celoto razumevanja regulacije. Slednja se predstavlja skozi spremembe delovanja javnih institucij, ki morajo razumeti, sprejeti in izvajati celostni, sistemski oziroma zaokrožen sistem delovanja javne uprave na vseh ravneh. Temeljni namen dela je v podajanju vsebin, ki odgovarjajo na odprta vprašanja regulacije z različnih perspektiv, avtorjev, področij, načinov dela, vodenja ljudi in institucij.

Monografija je prosto dostopna na spletni strani založbe oziroma na digitalni spletni platformi ISSUU.

2. JAVNA UPRAVA – FOKUSNA SKUPINA ZA DRUŽBENE SPREMEMBE, urednika dr. Mirko Pečarič in dr. Janez Stare.

Iz vsebine:
Monografija naslavlja javno upravo kot temeljno gonilo družbenih sprememb. Na družbo kot skupnost ljudi in kot celovitost njihovih medsebojnih odnosov do okolice gleda z vidika upravljanja, ki je vsestransko, kompleksno, empirično. Javna uprava je zato interdisciplinarna, je zmes teorij in praks, ki ustvarja novo znanje. Prizadeva si za razumevanje delovanja države in njenih razmerij z družbo ter vplivanja družbe na delovanje države. S tem je povezano uvajanje novih pristopov, ki sledijo splošnim pravnim načelom vladavine prava, pravne in socialne države ter organizacijskim načelom učinkovitosti, uspešnosti, sodelovanja in povezovanja. Če je včasih za birokracijo veljalo, da je predvsem hierarhična, elitistična, specializirana in dobro informirana, danes postaja tudi mrežna, pluralna, vse bolj splošna, dostopna, odvisna od informacij iz okolice. Javna uprava predstavlja stičišče demokratične družbe z etatističnim monopolom državne (vse bolj tudi nadnacionalne) oblasti. Od zaposelnih v javni upravi se pričakuje, da nadrejenim posredujejo vse za delo pomembne povratne informacije. Ob tem lahko pride do različnih interpretacij, zaradi česar se lahko izgubi dragocen del informacij. Ker se je v večjih organizacijah pogosto težko pogovoriti z vsakim posameznikom,  nam lahko povratno informacijo v organizirani obliki podajo le nekateri od zaposlenih, zbrani v – fokusni skupini. Delo je nastalo v luči sprememb delovanja posameznih javnih institucij, v smislu pridobivanja globljega uvida v sistem delovanja javne uprave na državni in lokalni ravni. Temeljni namen dela je v podajanju vsebin, ki odgovarjajo na posamezna razdeljena področja, ki jih predstavljajo izvirni prispevki različnih avtorjev, tj. regulacija, informacijska družba ter vodenje ljudi in institucij. V prvem delu se osredotoča na razlike in podobnosti med volilnimi programi političnih strank za volitve v Državni zbor Republike Slovenije za obdobje 2018-2022, na alternativni pristop za ocenjevanje stroškov okoljske regulacije (primerjalna analiza med državami EU), na vpliv stranske udeležbe na potek postopkov v upravnih enotah in na uvedbo alternativnih načinov reševanja sporov v upravnih zadevah de lege ferenda. V drugem delu monografija analizira uporabo e-storitev javnega sektorja v Sloveniji od leta 2014 do 2017 ter uporabo facebooka v izbranem visokošolskem zavodu. Tretji del analizira izvajanje ukrepov ravnanja s starejšimi zaposlenimi v organizacijah javnega in zasebnega sektorja v Sloveniji, nadalje se avtorji osredotočajo na  soočanje z neprimernem vedenjem strank (izsledki pilotne raziskave) ter z ugotovitvami primerjave vodij javnega in zasebnega sektorja, vključno s kanadsko politiko priseljevanja in modeli izvajanja javnih politik. Delo poudarja večje opolnomočenje in avtonomijo izvajalcev na račun večje odgovornosti in predvsem večjo mero sodelovanja ljudi, državljanov, uporabnikov pri zagotavljanju in izvajanju javnih storitev. Prihodnost bo verjetno v prihodnjih desetletjih zaznamovano s povezovanjem in združevanjem; tudi tu ni enotne rešitve, bo pa delo javne uprave vsekakor ena izmed tistih, ki bodo odigrali veliko vlogo, zato je zelo pomembno razumevanje dela, vključno z njegovimi specifikami ključnega pomena.

Monografija je prosto dostopna na spletni strani založbe oziroma na digitalni spletni platformi ISSUU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONATISI, DOPOLNJENE IZDAJE UČBENIKOV, PRAKTIKUMI:

1. Manica Danko, Vida Zorko: English language skills for students of administrative sciences, ponatis, 2020

2. Polonca Kovač: Upravni postopek in upravni spor, 3. ponatis 2. dopolnjene izdaje, 2019

3. Mirko Pečarič: Osnove splošnega upravnega prava, 2. ponatis, 2020

4. Maja Klun, Tatjana Jovanović: Davčni sistem, 1. dopolnjena izdaja, 2020

5. Polonca Kovač, Tina Sever, Anže Dobelšek: Praktikum za upravni postopek in upravni spor ter Osnove upravnega postopka, 2020

6. Tina Sever: Praktikum za javno naročanje, 2020

7. Iztok Rakar, Anže Dobelšek: Praktikum za zgodovino javne uprave, 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------

V PRIPRAVI:

1. Iztok Rakar: Lokalna samouprava 

2. Tatjana Jovanović: Računovodstvo 

3. Nina Tomaževič: Družbena odgovornost, 1. ponatis 

4. Margit Horvath: Nemščina 

5. Primož Pevcin: Menedžment javnega sektorja 

6. Štefan Ivanko: Temelji organizacije, 1. ponatis

 

Pišite nam na zalozba@fu.uni-lj.si