Znanstveno raziskovalno tutorstvo

Znanstveno-raziskovalno študentsko tutorstvo

Razpis za znanstveno-raziskovalno tutorstvo za 1. in 2. stopnjo (2019/2020)

Študenti v študijskem letu 2019/2020 lahko izbirajo med naslednjimi raziskovalnimi področji in temami:

- ekonomsko področje;
- upravno-pravno področje;
- informacijsko področje;
- organizacijsko področje.
 
Vaše prijave zbiramo do 23. 12. 2019: crpo@fu.uni-lj.si 
(v prijavi navedite temo, za katero se prijavljate in informacijo o izpolnjevanju pogojev, če so zahtevani). 

Vabljeni k raziskovanju!

_______________________________________________________________

KAJ JE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO TUTORSTVO ?

Fakulteta za upravo se je za znanstveno-raziskovalno tutorstvo odločila z namenom organiziranega vodenja študentov skozi celotni raziskovalni proces, od zasnove do rešitve raziskovalnega problema. Cilj tovrstnega tutorstva je predvsem pomoč študentom pri raziskovalnem delu, ki je sestavni del vsakega izobraževalnega procesa.

Znanstveno-raziskovalno tutorstvo smo na Fakulteti za upravo uvedli s študijskim letom 2008/2009. Namenjeno je formiranju študentske raziskovalne skupine, ki se ji lahko pridružijo vsi zainteresirani dodiplomski in podiplomski, redni in izredni študenti Fakultete za upravo. Študenti si izmed objavljenih raziskovalnih tem izberejo njim najbolj zanimivo/e, kontaktirajo področnega tutorja in se dogovorijo za program dela. Teme predlagajo predstojniki kateder, predstojniki inštitutov ter nosilci posameznih raziskovalnih projektov in predmetnih področij, ki so v samo izvajanje raziskave vključeni kot vodje projektov.

Po formiranju študentske raziskovalne skupine študenti s pomočjo tutorja za določeno raziskovalno področje opravljajo raziskovalno dejavnost, ki jim bo kasneje vsekakor koristila. Tutor študente usmerja in jim svetuje pri celotnem poteku raziskave - od izbora raziskovalnih metod, iskanja literature, izvedbe raziskave, do oblikovanja raziskovalne naloge in tako nudi celovito pomoč pri reševanju določenega raziskovalnega problema oziroma vprašanja. Način delovanja študentske raziskovalne skupine je določen s programom dela skupine, ki je sestavljen na osnovi tem, ki so v določenem študijskem letu razpisane.

Zakaj študentsko raziskovalno delo?
Ker boste, po dogovoru s pedagogom, ki je temo predlagal, delo v študentsko-raziskovalni skupini lahko uveljavljali kot npr. del priznane obveznosti pri tem pedagogu (npr. del izpita, seminarska naloga) ali kot opravljeno študijsko prakso.
Ker je med vašimi sovrstniki zelo veliko takih, ki prav tako študirajo (po podatkih SURS-a je bilo v letu 2007 v visokošolske zavode vpisanih preko 99.000 študentov, od tega preko 70.000 rednih študentov), kar pomeni, da je zgolj z diplomo težko izstopati na trgu delovne sile. Obštudijske dejavnosti vam lahko pomagajo stopiti iz množice.
Ker vam raziskovalno delo lahko pomaga pri pridobivanju različnih štipendij, na primer štipendije za nadarjene (dodiplomske in podiplomske) študente, ki jih vsako leto razpisuje Mestna občina Ljubljana in druge občine.
Ker se z vključitvijo v raziskovalno delo potegujete za priznanje za posebne raziskovalne dosežke študentov, ki ga vsako leto slavnostno podeli Fakulteta za upravo.
Ker se bodo najboljša raziskovalna dela predstavila na enem izmed rednih mesečnih Raziskovalnih forumov, kjer se sestaja strokovna in znanstvena javnost. Prav tako se bodo najboljša dela predstavila na redni letni Študentski konferenci Fakultete za upravo.

________________________________________________________________
 
KONTAKT IN INFORMACIJE:

Spletna učilnica Tutorstvo
https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php