Trajanje in postopek prijave

Trajanje študijske prakse ter postopek prijave

Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja in Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja

Praksa v 3. letniku visokošolskega strokovnega programa Uprava 1. stopnja ter univerzitetnega programa Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja obsega skupaj 240 ur. Skupni fond je razdeljen na:

  • 10 ur organizirane oblike dela v razredu,
  • 160 ur dela v organizaciji,
  • 70 ur samostojnega dela študenta.

Študent si sam izbere/poišče organizacijo ter se dogovori glede termina opravljanja prakse in teme problemske naloge. Pomembno je, da praksa poteka v skladu z učnim načrtom študijskega programa. Pri iskanju organizacije si študenti lahko pomagajo tudi z razpisanimi prostimi mesti za opravljanje prakse, objavljenimi na spletni strani fakultete ali pa se z organizacijo dogovorijo sami. Študent mora pred odhodom na prakso opraviti tudi uvodni seminar,ki se izvaja na fakulteti v okviru prvega semestra in obsega 10 ur v predavalnici.


Ko ima študent dogovorjeno mesto za opravljanje prakse, mora v Referat za študijske zadeve dostaviti potrjen obrazec Potrdilo o sprejemu na obvezno študijsko prakso. ROK za oddajo obrazca je vsaj 14 dni pred pričetkom opravljanja prakse.

 

Študentski referat nato pripravi tripartitno pogodbo o opravljanju prakse, ki se sklene med študentom, organizacijo in fakulteto.

Izredni študentje, ki niso zaposleni, lahko opravljajo prakso kadarkoli med študijskim letom. Redni študentje lahko opravljajo prakso kadarkoli med študijskim letom, vendar ne na račun drugih študijskih obveznosti. Študijske obveznosti na fakulteti in prakso v organizaciji morajo uskladiti sami.

Študentje, ki so bili v zadnjih dveh letih zaposleni v isti organizaciji vsaj 6 mesecev, lahko na Komisijo za dodiplomski študij vložijo Prošnjo za priznanje obvezne študijske prakse v organizaciji. Obvezna priloga prošnje je potrdilo delodajalca o delovni dobi ter opis del in nalog.

V roku enega meseca po odobritvi komisije mora študent prijaviti naslov problemske naloge na predpisanem obrazcu Prijava teme problemske naloge. Študent si izbere temo problemske naloge izmed predlaganih tem, lahko pa študent sam predlaga naslov problemske naloge, vendar mora naslov potrditi mentor na fakulteti. Študenti, ki imajo prakso priznano, imajo mentorja le na fakulteti, ki si ga poiščejo sami, v organizaciji mentorja ne potrebujejo, posledično tudi ne oddajo Ocenjevalnega lista mentorja iz organizacije.

Študenti rednega študija, ki uveljavljajo priznano prakso morajo opraviti kompetenčne dogodke. Študenti izrednega študija, ki uveljavljajo priznano prakso pa kompetenčnih dogodkov ni potrebno opravljati.