2029 Človekove pravice in javna uprava

2029 Človekove pravice in javna uprava

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oblike študija: 97
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • OZN in Splošna deklaracija človekovih pravic
 • Svet Evrope
 • Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic
 • Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
 • EU in človekove pravice
 • Varstvo človekovih pravic v neevropskih državah
 • Javna uprava in razvojni cilji tisočletja
 • Vloga javne uprave pri izgradnji države in ohranjanju mira na postkonfliktnih območjih
 • Vloga javne uprave pri zagotavljanju okoljske trajnosti
 • Javna uprava in demokratične spremembe
 • Verska raznolikost na javnem delovnem mestu/študije primerov : Evropa, ZDA

3. Temeljna literatura in viri

 • Harris, O'Boyle, and Warbrick Law of the European Convention on Human Rights , 3rd Edition, Oxford University Press;(October 1, 2014), str. 3-203
 • Andrew Williams, EU Human Rights Policies- A Study in Irony, 2005, str. 162-192.
 • Clare Ovey and Robin White, Jacobs and White: The European Convention on Human Rights,Fourth Edition, 2010, izbrana poglavja (50 strani)
 • D. Hill, D. Whistler, The Right to Wear Religious Symbols (Palgrave Pivot) 1st ed. 2013 Edition, izbrana poglavja
 • George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, 2008, okoli 20 strani.
 • A Test of Faith?: Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace (Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE) New edition, Marie-Claire Foblets (Editor), Katayoun Alidadi (Editor)

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študent se seznani s pravno ureditvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svetu, s posebnim poudarkom na ustreznih listinah, sprejetih v okviru OZN in najpomembnejših evropskih listinah s tega področja.
 • Študent razume delovanje in sestavo Sveta Evrope in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter Evropsko sodišče za človekove pravice.
 • Delavci v javni upravi se soočajo s problemom verske identitete na delovnem mestu, prihaja do moznih nasprotij med verskimi in službenimi obveznostmi- razrešitev oziroma vsaj prilagoditev obeh je ključnega pomena za pravice delavca v javni upravi.
 • Študenta spodbudimo k razumevanju in ustvarjanju kritičnega mišljenja glede vloge javne uprave pri zagotavljanju človekovih pravic.

Kompetence

 • Študent je zmožen razumeti ustroj pravne ureditve človekovih pravic in svoboščin v Evropi in širšem svetovnem kontekstu.
 • Študent razume delovanje temeljnih organizacij na področju varovanja človekovih pravic.
 • Študent razume povezavo med javno upravo in človekovimi pravicami ter je zmožen ustvarjanja kritičnega pogleda na vlogo javne uprave pri varovanju človekovih pravic.

5. Predvideni študijski rezultati

 • Študentje zna razlikovati med različnimi organizacijami s področja človekovih pravic.
 • Študent zna praktične primere kršitev človekovih pravic povezati z normativno premiso oziroma mednarodnimi listinami z zadevnega področja.
 • Študent zna povezati aktualna družbena vprašanja s področja človekovih pravic na delovanje javne uprave.
 • Študent zna prebrati srednje zahtevno strokovno besedilo in sestaviti pisni povzetek.
 • Študent zna razlikovati med naravo pravnega varstva človekovih pravic OZN in Sveta Evrope.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • kolokvij 20 %
 • seminarska naloga 30 %
 • pisni izpit 40 %
 • sodelovanje pri predavanjih, seminarjih 10 %

9. Reference nosilca

 • KUHELJ, Alenka, BUGARIČ, Bojan. A day in the life of Post-communist Europe. Hague journal on the rule of law, ISSN 1876-4045, 2016, vol. 8, iss. 1, str. 1-8, doi: 10.1007/s40803-016-0023-0. [COBISS.SI-ID 14933585] 
 • BUGARIČ, Bojan, KUHELJ, Alenka. Slovenia in crisis : a tale of unfinished democratization in East-Central Europe. Communist and Post-Communist Studies, ISSN 0967-067X. [Print ed.], 2015, no. 4, vol. 48, str. 273-279. [COBISS.SI-ID 14632785]
 • KUHELJ, Alenka. Conflict between declared Roma minority rights and European practice : why the legal framework doesn`t work in reality. Loyola of Los Angeles international & comparative law review, ISSN 1533-5860, spring 2014, vol. 36, no. 1, str. 65-113. [COBISS.SI-ID 4332462]
 • KUHELJ, Alenka. Minority (Roma) rights and European practice : why the leagal framework doesn't work in reality?. V: Power, privilege, and the pursuit of justice : legal challenges in precarious times. Boston: Law and Society Associaton, 2013
 • KUHELJ, Alenka. Rise of xenophobic nationalism in Europe : a case of Slovenia. Communist and Post-Communist Studies, ISSN 0967-067X. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 44, no. 4, str. 271-282, doi: 10.1016/j.postcomstud.2011.10.003. [COBISS.SI-ID 3744174]