2029 Človekove pravice in javna uprava

2029 Človekove pravice in javna uprava

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Verica Trstenjak

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • OZN in Splošna deklaracija človekovih pravic
 • Svet Evrope
 • Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic
 • Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
 • EU in človekove pravice
 • Varstvo človekovih pravic v neevropskih državah
 • Javna uprava in razvojni cilji tisočletja
 • Vloga javne uprave pri izgradnji države in ohranjanju mira na postkonfliktnih območjih
 • Vloga javne uprave pri zagotavljanju okoljske trajnosti
 • Javna uprava in demokratične spremembe
 • Verska raznolikost na javnem delovnem mestu/študije primerov : Evropa, ZDA

3. Temeljna literatura in viri

 • Harris, O'Boyle, and Warbrick Law of the European Convention on Human Rights , 3rd Edition, Oxford University Press;(October 1, 2014), str. 3-203
 • Andrew Williams, EU Human Rights Policies- A Study in Irony, 2005, str. 162-192.
 • Clare Ovey and Robin White, Jacobs and White: The European Convention on Human Rights,Fourth Edition, 2010, izbrana poglavja (50 strani)
 • D. Hill, D. Whistler, The Right to Wear Religious Symbols (Palgrave Pivot) 1st ed. 2013 Edition, izbrana poglavja
 • George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, 2008, okoli 20 strani.
 • A Test of Faith?: Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace (Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE) New edition, Marie-Claire Foblets (Editor), Katayoun Alidadi (Editor)

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študent se seznani s pravno ureditvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svetu, s posebnim poudarkom na ustreznih listinah, sprejetih v okviru OZN in najpomembnejših evropskih listinah s tega področja.
 • Študent razume delovanje in sestavo Sveta Evrope in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter Evropsko sodišče za človekove pravice.
 • Delavci v javni upravi se soočajo s problemom verske identitete na delovnem mestu, prihaja do moznih nasprotij med verskimi in službenimi obveznostmi- razrešitev oziroma vsaj prilagoditev obeh je ključnega pomena za pravice delavca v javni upravi.
 • Študenta spodbudimo k razumevanju in ustvarjanju kritičnega mišljenja glede vloge javne uprave pri zagotavljanju človekovih pravic.

Kompetence

 • Študent je zmožen razumeti ustroj pravne ureditve človekovih pravic in svoboščin v Evropi in širšem svetovnem kontekstu.
 • Študent razume delovanje temeljnih organizacij na področju varovanja človekovih pravic.
 • Študent razume povezavo med javno upravo in človekovimi pravicami ter je zmožen ustvarjanja kritičnega pogleda na vlogo javne uprave pri varovanju človekovih pravic.

5. Predvideni študijski rezultati

 • Študentje zna razlikovati med različnimi organizacijami s področja človekovih pravic.
 • Študent zna praktične primere kršitev človekovih pravic povezati z normativno premiso oziroma mednarodnimi listinami z zadevnega področja.
 • Študent zna povezati aktualna družbena vprašanja s področja človekovih pravic na delovanje javne uprave.
 • Študent zna prebrati srednje zahtevno strokovno besedilo in sestaviti pisni povzetek.
 • Študent zna razlikovati med naravo pravnega varstva človekovih pravic OZN in Sveta Evrope.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • kolokvij 20 %
 • seminarska naloga 30 %
 • pisni izpit 40 %
 • sodelovanje pri predavanjih, seminarjih 10 %

8. Reference nosilca

 • Trstenjak/Weingerl: The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law, Springer 2016, 593.str.
 • Trstenjak: Les mécanismes de recours collectif et leur importance pour la protection des consommateurs, in La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015), Liber amicorum Vassilios Skouris (2015), 681-696
 • Trstenjak: The Welfare State in Times of Crisis: Threat to the Rule of Law? v Iliopoulos-Strangas (ed.) The future of the Constitutional Welfare State in Europe, ( 2015), 299-306
 • Trstenjak/Weingerl: Union Citizenship within Directive 2004/38/ EC- stability of residence for Union citizens and their family members, national report for FIDE congress 2014, Copenhagen, DJOF Publishing Copenhagen 2014, S. 759-774
 • Trstenjak/Beysen The Growing Overlap of Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the Case-law of the CJEU, European Law Review (2013) 38, 293-315 (Social Sciences Citation Index)
 • Trstenjak: National Sovereignity and the Principle of Primacy in EU Law and their importance for the Member States, Beijing Law Review, 2013, Vol. 4 No. 2, S. 71-76
 • Trstenjak: Procedural Aspects of European Consumer Protection Law and the Case Law of the CJEU, European Review of Private Law, No. 2/ 2013, S. 451-478
 • Trstenjak: The Legal System of the EU: The Principle of Primacy in EU Law and the Role of the Constitutional Courts of the Member States. V: International Justice Journal Moscow, Medzunalodnoe Pravosudie, št. 2/2012, str. 54-65.
 • Trstenjak/Beysen: Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit in der Unionsrechtsordnung. V: Europarecht, letnik 47, št. 3/2012, str. 265–284.
 • Trstenjak: Rechtsvergleichende Aspekte: Die Kooperation zwischen dem EuGH und den nationalen Gerichten, insbesondere in Bezug auf die Grundrechtecharta, Tagungsband des 12. Österreichischen Europarechtstags 2012,Manz 2013, S. 13-34