2017 Strateški management v javnem sektorju II

2017 Strateški management v javnem sektorju II

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Inputi strateškega menedžmenta
 • Zunanje in notranje okolje organizacij
 • Vizija in poslanstvo organizacij
 • Oblikovanje strategije organizacije
 • Strategije sodelovanja in internacionalizacije
 • Vladanje v organizacijah
 • Strateško vodenje in strateško podjetništvo
 • Evalvacija strategij
 • Uresničevanje strategij
 • Aktualna vprašanja strateškega menedžmenta
 • Krog strateških sprememb in praksa strateškega načrtovanja
 • Modeli strateškega načrtovanja v javnem in nepridobitnem sektorju po Brysonu

3. Temeljna literatura in viri

 • Bryson, J.  (2011). Strategic planning for public and nonprofit organisations. 4. izdaja. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Hitt, M.A. idr. (2013). Strategic Management. 10. izdaja. South-Western, Cengage Learning, Mason.
 • Pevcin, P. in Bogilović, S. (2017). Strateški menedžment v javnem sektorju. Fakulteta za upravo, Ljubljana.

4. Cilji in kompetence

Cilji
Študent

 • zna izvajati in načrtovati strateške spremembe v organizaciji,
 • zna izdelati strateški plan
 • razlikuje izhodišča za strateške spremembe/izboljšave,
 • zna uporabiti različna orodja in podatke, ki zagotavljajo preglednejše in celovitejše razumevanje strateških problemov
 • utemelji in razvije strateške rešitve, s posebnim poudarkom za javne in nepridobitne organizacije

Kompetence

 • sposobnost razvijanja teoretičnih, metodoloških in uporabnih spoznanj strateškega managementa,
 • sposobnost prenosa teoretičnih osnov v prakso z vertikalno integracijo vsebin
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj in problemov strateškega odločanja,
 • sposobnost  nastopanja na strateški ravni,
 • sposobnost odločanja na družbeni in organizacijski ravni,
 • obvladovanje strateškega načrtovanja, vodenja in podjetništva

5. Predvideni študijski rezultati

Študent

 • je zmožen razumeti in rešiti najpomembnejše probleme s področja strateškega managementa. 
 • pridobi temeljna znanja za reševanje problemov iz prakse,
 • pozna ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj
 • je zmožen podati predloge za izboljšanje in nadgradnjo strateških rešitev
 • je zmožen voditi procese strateškega odločanja
 • je zmožen strateško načrtovati, voditi in se podjetniško ravnati na različnih znotraj in zunaj-organizacisjkih ravneh

6. Metode učenja in poučevanja

 • predavanje
 • seminar
 • projektno delo
 • študija primera
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • domače naloge

7. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit 30 %
 • Seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga s predstavitvijo) 50 %
 • Domača naloga 20 %

8. Reference nosilca

 • Pevcin, Primož, Bogilović, Sabina. Strateški menedžment v javnem sektorju. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2017.
 • PEVCIN, Primož. Productivity changes in Slovenian urban municipalities. Lex localis, ISSN 1855-363X. [Spletna izd.], jul. 2014, vol. 12, no. 3, str. 417-429.
 • PEVCIN, Primož. Reorganizacija javnega sektorja na primeru optimiziranja števila občin v Sloveniji. V: PEVCIN, Primož (ur.), SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.). Razumen in razumljen javni sektor v Sloveniji, (Zbirka znanstvenih monografij Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2012, str. 75-86.
 • BORSEKOVÁ, Kamila, PETRÍKOVÁ, Katarína, PEVCIN, Primož. Creativity and intangibles in the public sector: sources and socio-economic importance in Slovakia and Slovenia. Mednarodna revija za javno upravo, ISSN 2335-3414. [Tiskana izd.], dec. 2013, letn. 51, št. 3/4, str. 103-122.
 • PETKOVŠEK, Veronika, PEVCIN, Primož. Governance issues and management of municipal water and wastewater utilities in Slovenia and selected European countries. V: SITAR, Aleša Saša (ur.), et al. Corporate governance: challenges and development : conference papers, 4th International Conference on Management and Organisation, Brdo pri Kranju, 9-10 June 2016. Ljubljana: The Slovenian Academy of Management, 2016, str. 207-222.