2004 Informacijska tehnologija v javni upravi

2004 Informacijska tehnologija v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski, dr. Tina Jukić

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Definicije in zgodovinski kontekst uvajanja IT v javni upravi, e-uprava
 • Fazni modeli uvajanja in razvoja e-uprave
 • Nacionalne strategije e-uprave
 • Učinki IT in vrednotenje e-uprave
 • Mednarodni okviri za vrednotenje e-uprave
 • Digitalni razkorak
 • Upravljalski pristop k vpeljavi IT v javni upravi
 • Portali »vse na enem mestu«
 • Interoperabilnostni okviri e-uprave
 • Participativni pristop k vpeljavi IT v javni upravi
 • E-participacija in e-vodenje
 • Odprta uprava in odprti podatki

3. Temeljna literatura in viri

 • Veit, D., Huntgeburth, J. (2014) Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era. Springer, Berlin. Izbrana poglavja, cca. 200 str.
 • Lee, J. (2010) 10 year retrospect on stage models of e-government: a qalitative meta-synthsis. Government Information Quarterly 27: 220-230.
 • Rabaiah, A., Vandijck, E. (2009) A strategic framework of e-government: generic and best practice. Electronic Journal of e-Government 7(3): 241-258.
 • Heeks, R. (2006) Understanding and Measuring eGovernment: International Benchmarking Studies. UNDESA workshop, E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future. Budimpešta, Madžarska. Izbrani deli, cca. 30 str.
 • Tinholt, D. in ost. (2014) Delivering the European Advantage? How European governments can and should benefit from innovative public services. Poročilo Evropske Unije. DOI: 10.2759/4919. Izbrana poglavja, cca. 80 str.
 • Mugellini, E., Pettenati, M.C., Khaled, O.A., Pirri, F. (2005) eGovernment Service Marketplace: Architecture and Implementation. E-Government: Towards Electronic Democracy, Springer: 193-204.

4. Cilji in kompetence

Cilji – študent zna:

 • brati in razumeti zahtevno strokovno in znanstveno literaturo s področja e-uprave v angleškem jeziku
 • uporabiti metodologijo vsebinske analize na korpusu aktualnih znanstvenih člankov in strokovnih besedil s področja e-uprave
 • izbrati in uporabljati metodologije za vrednotenje e-uprave
 • identificirati in uporabiti ustrezne pristope k strateškemu načrtovanju in uvajanju e-uprave (e-storitev), e-participacije in odprte uprave (odprtih podatkov)
 • identificirati dimenzije digitalne ločnice in zasnovati ukrepe za njeno zmanjšanje

Kompetence

 • zmožnost primerjalne analize in kritičnega vrednotenja stanja e-uprave na izbranem (geografskem ali organizacijskem) področju v Sloveniji in tujini
 • zmožnost prepoznavanja priložnosti za uvedbo in uporabo storitev e-uprave in odprtih podatkov ter sodelovanja pri razvoju ustreznih ukrepov in rešitev
 • zmožnost sodelovanja strateškega načrtovanja razvoja e-uprave, e-participacije in odprte uprav

5. Predvideni študijski rezultati

Študent

 • pozna, razume in lahko uporablja različne pristope in fazne modele za uvajanje e-uprave, e-participacije in odprte uprave
 • pozna, razume in lahko tvori ustrezno strukturo in vsebino strateških dokumentov s področja e-uprave
 • pozna, razume in lahko uporablja metodologije za vrednotenje e-uprave
 • zna analizirati in načrtovati ukrepe za odpravljanje digitalne ločnice in uvajanje interoperabilnosti med informacijskimi sistemi v upravi
 • zna analizirati načrte informacijskih rešitev za uvajanje in izkoriščanje e-storitev ter odprtih podatkov v upravi

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • konzultacije
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 55 %
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih 45 %

8. Reference nosilca

 • Jukić, T., Todorovski, L., Leben, A., Vintar, M. (2015) Uporaba kataloga kazalnikov za vrednotenje politik, programov, projektov in storitev e-uprave. Uporabna informatika, let. 23, št. 4, str. 199-211.
 • Erman, N., Todorovski, L. (2015) The effects of measurement error in case of scientific network analysis. Scientometrics, let. 104, št. 2, str. 453-473.
 • Jukić, T., Vintar M., Benčina, J. (2013). Ex-ante evaluation : towards an assessment model of its impact on the success of e-government projects. Information Polity, let. 18, št. 4, str. 343-361.
 • Colombo, C., Kunstelj, M., Molinari, F., Todorovski, L. (2011). Participatory policy process design: lessons learned from three European regions. Journal of Balkan & Near Eastern studies, let. 13, št. 1, str. 117-139.