1627 Kadrovska dejavnost

1627 Kadrovska dejavnost

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • opiše razvoj kadrovske funkcije
 • razčleni kadrovske procese
 • poišče ključne elemente za optimizacijo kadrovskih procesov
 • analizira in izvede kadrovske postopke,
 • izbere ustrezne pristope upravljanja delovne uspešnosti.

Kompetence

 • sposobnost prepoznati in analizirati probleme kadrovske dejavnosti v organizaciji
 • razumevanje in obvladovanje kadrovskih procesov, postopkov in nalog
 • sposobnost oblikovanja sistema razvoja kadrov
 • sposobnost upravljanja delovne uspešnosti
 • sposobnost razumevanja in prenašanja interdisciplinarnih vidikov organizacije v prakso kadrovske dejavnosti.

 

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovne opredelitve
 • Kadrovska funkcija
 • Analiza dela
 • Kompetence
 • Notranja organizacija in sistemizacija
 • Načrtovanje kadrov
 • Proces zaposlovanja
 • Razvoj zaposlenih
 • Karierni sistem
 • Optimizacija kadrovskih procesov
 • Upravljanje delovne uspešnosti
 • Nagrajevanje in motiviranje

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Stare, J. Kadrovska dejavnost. Ljubljana: Fakulteta za upravo. Interno gradivo objavljeno v e-učilnici predmeta, 77 str.
 • Armstrong, M. (1998). A handbook of Personnel Management Practise (sixth edition), London: Kogan Page Limited. (izbrana poglavja, 100 str.)
 • Mitchel, B., Gamlem, C. (2012). The Big Book of HR. New York: Career Press. Pompton Plains. (320 str.)
 • Predpisi s področja urejanja kadrovske dejavnosti.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent pridobi kompetence, ki mu omogočajo prepoznavanje in razumevanje posameznih vidikov kadrovske dejavnosti. Razume povezanost kadrovskih procesov ter njihov pomen za uspešno in učinkovito urejanje kadrovskega področja. Študent pridobi osnovna znanja s področja optimizacije kadrovskih postopkov ter pozna elemente upravljanja delovne uspešnosti.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • seminarska naloga
 • projektno delo

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita) (70 %)
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela) (30 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka, za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).