1622 Poslovno komuniciranje

1622 Poslovno komuniciranje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • utemelji različne koncepte komuniciranja,
 • uporabi različne modele poslovnega komuniciranja,
 • uporabi različne metode in tehnike poslovnega komuniciranja,
 • poišče primerne elemente komuniciranja s strankami,
 • poišče podobnosti in razlike poslovnega komuniciranja v javnem in zasebnem sektorju.

Kompetence

 • usposobljenost za avtonomno, tolerantno, skrbno in občutljivo obravnavo posameznika ali skupine, brez izrekanja sodb,
 • sposobnost  poslovnega komuniciranja,
 • obvladovanje metod in tehnik poslovnega komuniciranja,
 • zmožnost uporabe IKT in družbenih omrežij pri poslovnem komuniciranju,
 • sposobnost komuniciranja z notranjimi in zunanjimi strankami.

 

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen poslovnega komuniciranja
 • Komunikacijski proces, koncepti in veščine komuniciranja
 • Verbalno komuniciranje in poslušanje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Nastopanje, predstavitve in vloga čustev
 • Poslovni razgovori, sestanki
 • Pisno poslovno komuniciranje
 • E-komuniciranje
 • Družbena in socialna omrežja 
 • Odnosi z javnostmi
 • Poslovni protokol
 • Posebnosti komuniciranja v javni upravi

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Košnik, B. (2007). 24 ur poslovnega bontona. Astra, d.o.o., Ljubljana (izbrana poglavja 140 strani)
 • Benedetti, K. (2008). Protokol, simfonija forme. Planet GV, Ljubljana (Izbrana poglavja 200 strani)
 • Možina, S., Tavčar, M., Zupan, N., Kneževič, A., N. (2004). Poslovno komuniciranje: evropske razsežnosti. Maribor, Obzorja, založništvo in izobraževanje. (Izbrana poglavja 100 strani)
 • Pease, A., Pease, B. (2008). Velika šola govorice telesa. Mladinska knjiga, Ljubljana (izbrana poglavja 150 strani)
 • Bovee, C. L., Thill, J. V. (2007). Business Communication Today. (9th Edition),  Prentice Hall, 2007 (Izbrana poglavja 100 strani)

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo poznali pomen in vlogo poslovnega komuniciranja. Zmožni bodo oblikovati koncepte komuniciranja ter prepoznavati primerne metode in tehnike poslovnega komuniciranja za posamezne primere.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo / projektno delo
 • nastopi in predstavitve
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema, oba pozitivno) (60 %)
 • projektno delo, nastopi, predstavitve (40 5)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobi do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).