1615 Delovna, uslužbenska in socialna razmerja

1615 Delovna, uslužbenska in socialna razmerja

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • seznanjanje študentov s pravnim podsistemom delovnih in socialnih razmerij in pravnim položajem javnih uslužbencev,
 • seznanjanjem študentov s pravnimi akti domačega kot tudi mednarodnega prava na  področjih delovnih razmerij, socialne varnosti in pravnega položaja javnih uslužbencev,
 • spoznavanje pomena in možnosti uporabe sodne prakse ter pravnih virov. 

Kompetence

 • študentje bodo pri študiju pridobili celovit pregled na pravni sistem ter se seznanili z vlogo ter mestom pravnih podsistemov delovnega prava, pravne ureditve položaja javnih uslužbencev ter podsistemom socialne varnosti.
 • usposobljeni bodo analizirati pomen pravnih pravil in možnosti njihove uporabe v praksi,
 • usposobljeni bodo za enostavnejša raziskovanja manj zahtevnih pravnih vprašanj na pravnih področjih, ki so bila navedena zgoraj. 

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v delovno pravo, pravo javnih uslužbencev in pravo socialne varnosti.
 • Razmerja do drugih pravnih področij.
 • Delovna in socialna razmerja in ustava.
 • Zaposlovanje delavcev in javnih uslužbencev.
 • Pogodba o zaposlitvi.
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih oseb in delodajalcev ter varstvo njihovih pravic.
 • Kolektivna delovna razmerja.
 • Posebnosti pravnega položaja javnih uslužbencev.
 • Sistem socialne varnosti.
 • Socialna zavarovanja in socialno varstvo.
 • Načela socialne varnosti.
 • Področja socialne varnosti.

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Vodovnik, Z., Tičar, L., 2016, Osnove delovnega in socialnega prava, Legal bases of the employment and social law, Gospodarski vestnik, 2016, s. 1-400
 • Vodovnik, Z., Tičar L., 2014, Pravni položaj javnih uslužbencev in monizem delovnih razmerij = The legal postition of the civil servants and monism of the employment relations. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, s. 1-150
 • Bubnov-Škoberne, A., Strban, G., 2010, Socialna varnost, Uradni list RS, s. 1-60
 • Sodne odločbe s področja delovnega in socialnega prava

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje ustavnih temeljev pravne ureditve delovnih in socialnih razmerij ter pravnega položaja javnih uslužbencev,
 • znanje in veščine sklepanja pogodb delovnega prava in postopkov povezanih s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • poznavanje sistema individualnih in kolektivnih pravic zaposlenih delavcev in javnih uslužbencev,
 • poznavanje razlik med pravno ureditvijo delovnih razmerij zaposlenih oseb v gospodarstvu in zaposlenih v javnem sektorju,
 • obvladovanje predpisov s področja socialne varnosti in razumevanje sistema socialne varnosti ob uporabi načel, ki veljajo na tem področju.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

 • pisni  izpit opravljen z dvema kolokvijema (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (20 %)
 • seminarska naloga (20 %)