1615 Delovna, uslužbenska in socialna razmerja

1615 Delovna, uslužbenska in socialna razmerja

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • seznanjanje študentov s pravnim podsistemom delovnih in socialnih razmerij in pravnim položajem javnih uslužbencev,
 • seznanjanjem študentov s pravnimi akti domačega kot tudi mednarodnega prava na  področjih delovnih razmerij, socialne varnosti in pravnega položaja javnih uslužbencev,
 • spoznavanje pomena in možnosti uporabe sodne prakse ter pravnih virov. 

Kompetence

 • študentje bodo pri študiju pridobili celovit pregled na pravni sistem ter se seznanili z vlogo ter mestom pravnih podsistemov delovnega prava, pravne ureditve položaja javnih uslužbencev ter podsistemom socialne varnosti.
 • usposobljeni bodo analizirati pomen pravnih pravil in možnosti njihove uporabe v praksi,
 • usposobljeni bodo za enostavnejša raziskovanja manj zahtevnih pravnih vprašanj na pravnih področjih, ki so bila navedena zgoraj. 

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v delovno pravo, pravo javnih uslužbencev in pravo socialne varnosti.
 • Razmerja do drugih pravnih področij.
 • Delovna in socialna razmerja in ustava.
 • Zaposlovanje delavcev in javnih uslužbencev.
 • Pogodba o zaposlitvi.
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih oseb in delodajalcev ter varstvo njihovih pravic.
 • Kolektivna delovna razmerja.
 • Sistem in načela uslužbenskega prava.
 • Opredelitev javnih uslužbencev in funkcionarjev.
 • Posebnosti pri zaposlovanju javnih uslužbencev.
 • Napredovanje in nagrajevanje javnih uslužbencev.
 • Temeljne značilnosti obveznih socialnih zavarovanj in socialnega varstva.

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Veljavna zakonodaja: Ustava, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju; ZUTD, ZPIZ, ZZVZZ, ZSVDP.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Bubnov Škoberne, Strban G. 2010, Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV Založba (prvi del).
 • Sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah. 

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje ustavnih temeljev pravne ureditve delovnih in socialnih razmerij ter pravnega položaja javnih uslužbencev,
 • znanje in veščine sklepanja pogodb delovnega prava in postopkov povezanih s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • poznavanje sistema individualnih in kolektivnih pravic zaposlenih delavcev in javnih uslužbencev,
 • poznavanje razlik med pravno ureditvijo delovnih razmerij zaposlenih oseb v gospodarstvu in zaposlenih v javnem sektorju,
 • osnovno poznavanje predpisov s področja socialne varnosti in razumevanje sistema socialne varnosti ob uporabi načel, ki veljajo na tem področju.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanje
 • Vaje
 • E-učenje
 • Razprava
 • Študija primera

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)
 • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje (40 %)