1605 Nemški jezik

1605 Nemški jezik

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: /
 • Vaje: 75
 • Druge oblike študija: 85
 • Samostojno delo: 80
 • Nosilec: Margit Horvath

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študente usposobiti za uspešno delovanje v mednarodnem visokošolskem prostoru
 • študenti razvijejo kompetenco za primerjavo različnih sistemov študija
 • študenti razvijejo kompetenco za ločitev med neformalnim in formalnim govorom
 • študente usposobiti za uspešno vodenje poslovnega pogovora po telefonu in komunikacijo po el. pošti v različnih (poslovnih) situacijah
 • študenti razvijejo kompetenco za uspešno govorno nastopanje
 • študenti ravzijejo kompetenco za analizo in primerjavo Slovenije z drugimi članicami EU glede določenih kriterijev

Kompetence: 
Študenti so sposobni:

 • komunicirati z nemško govorečimi strankami v različnih situacijah v javni upravi na osnovi ravni
 • uporabljati strokovno terminologijo s področja javne uprave na osnovni ravni
 • razumeti brana in slišana besedila strokovnega jezika na osnovni ravni
 • telefonirati in sestaviti el. pošto v tujem jeziku na osnovni ravni
 • poiskati različne spletne vire v nemščini
 • uporabljati spletne vire za vseživljenjsko učenje tujega jezika

2. Vsebina predmeta

 • Študij  v  Sloveniji in Nemčiji, erasmus izmenjava
 • Slovenija v številkah in politični sistem
 • Predstavitev članice EU in primerjava s Slovenijo
 • Državna uprava in delitev oblasti (predstavniki)
 • Lokalna samouprava (mestne občine, organi in naloge)
 • Lokalne volitve (volitve župana)
 • Predstavitev domače občine (problemi in rešitve)
 • Vabilo na poslovno srečanje (priprava programa obiska)
 • Osnovna poslovna komunikacija po telefonu in el. pošti
 • Komunikacija med javnim uslužbencem in stranko: kontrola vozniškega dovoljenja, izstavitev osebne izkaznice, prijava naslova, podaljšanje potnega lista
 • Evropske države, narodnosti in jeziki
 • Viza in dovoljenje bivanja za prosilca zaposlitve iz tretje države (ki ni članica EU)

3. Temeljna literatura in viri

 • Margit Horvath, Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Fakulteta za upravo, 2005, 188 str.
 • Spletni dvojezicni slovarji pons:   www.pons.si
 • spletni enojezični (nemško-nemški) slovar DWDS: https://www.dwds.de/wb/Verwaltung
 • Terminološka zbirka izrazov Evroterm: www.evroterm.gov.si/index.php
 • Izbrani članki in prispevki za pisne komentarje in ustne predstavitve
 • Dodatna literatura na spletu: npr. www.kaleidos.de – prispevki o različnih temah, ca. 100 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo znali:

 • uporabiti osnovne slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za področje javne uprave;
 • uporabiti temeljno besedišče in strokovno termonlogijo v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • izvesti učinkovite predstavitve v nemščini;
 • tvoriti enostavnejša strokovna pisna in govorna besedila, ki ustrezajo jezikovnim protokolom stroke;
 • samostojno uporabiti spletne vire in jezikovne podatkovne baze pri rabi tujega jezika.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na vaje (v e-učilnici)
 • vaje
 • sodelovanje v diskusijah
 • raziskovalno delo (na spletu)
 • seminarska naloga z ustno predstavitvijo

6. Načini ocenjevanja

 • naloge (v Moodlu) in aktivno sodelovanje (15 %)
 • seminarsko delo z ustno predstavitvijo (15 %)
 • testi (kolokvij) (10 %)
 • pisni izpit (+ ustni zagovor po presoji) (60 %)