1605 Nemški jezik

1605 Nemški jezik

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: /
 • Vaje: 75
 • Druge oblike študija: 85
 • Samostojno delo: 80
 • Nosilec: Margit Horvath

1. Cilji in kompetence

Cilji:

Posredovanje znanja za uporabo nemščine na manj zahtevni ravni in razvoj kompetenc za …

 • uspešno delovanje v mednarodnem visokošolskem prostoru
 • uspešno poslovno komunikacijo po telefonu in pisanje el. sporočil
 • ločitev med neformalnim in formalnim govorom
 • učinkovito govorno nastopanje
 • posredovanje ustnih in pisnih sporočil iz nemščine v slovenščino in obratno
 • pripravo krajšega strokovnega pisnega besedila
 • bralno razumevanje strokovnih besedil
 • izražanje mnenja o določeni znani temi

Kompetence: 

Študenti so sposobni razumeti in uporabljati nemščino na osnovni oz. manj zahtevni ravni in …

 • pogovarjati se o študiju v mednarodnem okolju
 • brati in poslušati krajša, enostavnejša strokovna besedila s področja uprave
 • komunicirati po telefonu in el. pošti
 • izraziti mnenje (strinjanje ali nestrinjanje) o določeni znani temi
 • pripraviti pisno in ustno predstavitev
 • poiskati različne spletne vire v nemščini
 • uporabljati spletne vire za vseživljenjsko učenje tujega jezika

2. Vsebina predmeta

 • Nemško govoreče dežele, pomen nemščine in strategije učenja tujega jezika in strokovnega besedišča
 • Študij v Sloveniji in Nemčiji, erasmus izmenjava
 • Slovenija v številkah in politični sistem
 • Predstavitev članice EU in primerjava s Slovenijo
 • Državna uprava, delitev oblasti, poklicni profili v javni upravi
 • Lokalna samouprava (občine, organi in naloge)
 • Lokalne volitve
 • Predstavitev (domače) občine: problemi in rešitve
 • Vabilo k sodelovanju, priprava programa obiska
 • Osnovna poslovna komunikacija po telefonu in el. pošti
 • Komunikacija med javnim uslužbencem in nemško govorečo stranko
 • Države članice EU, njihovi prebivalci  in jeziki
 • Migracije - delovna viza in dovoljenje bivanja za prosilce zaposlitve iz tretje države (ki ni članica EU)

3. Temeljna literatura in viri

 • Margit Horvath, novo študijsko gradivo v pripravi
 • Der leichte Weg zur deutschen Grammatik (Bližnjica do nemške slovnice), Rosvita Šengelaja, učbenik z vajami in rešitvami, Založništvo Jutro, 2016, Ljubljana
 • Spletni dvojezični slovarji PONS. Dostopno na: www.pons.si
 • Spletni enojezični (nemško-nemški) slovar DWDS. Dostopno na: https://www.dwds.de/wb/Verwaltung
 • Spletni enojezični slovar DUDEN. Dostopno na: www.duden.de/suchen/dudenonline/verwaltung
 • Terminološka zbirka izrazov Evroterm. Dostopno na: www.evroterm.gov.si/index.php
 • Izbrani članki in avdio/video prispevki za pisne povzetke in ustne predstavitve

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo znali:

 • uporabiti osnovne slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za področje javne uprave;
 • uporabiti temeljno besedišče poslovnega jezika in osnovno strokovno termonlogijo v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • pripraviti in izvesti učinkovito predstavitev v nemščini;
 • tvoriti enostavnejša strokovna pisna in govorna besedila, ki ustrezajo jezikovnim protokolom stroke;
 • samostojno uporabljati spletne vire in jezikovne podatkovne baze pri rabi in izpopolnjevanju nemščine.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na vaje (v e-učilnici)
 • vaje
 • kratki govorni nastopi
 • raziskovalno delo (na spletu)
 • seminarska naloga z ustno predstavitvijo

6. Načini ocenjevanja

 • sprotno delo v e-učilnici (10 %)
 • seminarsko delo z ustno predstavitvijo (15 %)
 • testi (kolokvij) (10 %)
 • pisni (ali ustni) izpit (+ ustni zagovor po presoji) (60 %)
 • aktivno sodelovanje na vajah (5 %)