863 Programiranje 2

863 Programiranje 2

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Tomaž Dobravec

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike   predstaviti osnovne principe imperativnega  programiranja s poudarki na proceduralnem in objektno usmerjenem jeziku. Poleg pojmov, ki se nanašajo na konkretne programske konstrukte (funkcija, metoda, spremenljivka, operator, delo s pomnilnikom, kazalci, objekt, razred, dedovanje, …) bodo študentje spoznali   tudi pomen splošnih programerskih pojmov, kot so  prenosljivost, prevajalnik,  navidezni stroj, testiranje, razhroščevanje, … Vsak študent, ki bo opravil ta predmet, naj bi bil sposoben samostojno reševati srednje zahtevne programerske probleme iz prakse.

2. Vsebina predmeta

 • Osnovno o programiranju:
  • uporaba programskih jezikov  za reševanje praktičnih problemov;
  • predstavitev dobrih praks in pasti programiranja;
  • predstavite uporabnih programerskih "receptov".
 • Osnovni konstrukti programskih jezikov
  • podatkovni tipi, spremenljivke in konstante;
  • izrazi, operatorji, strukturiranje kode;
  • kazalci, dodeljevanje pomnilnika in nizi;
  • delo z datotekami.
 • Osnove objektnega programiranja
  • spremenljivke, metode, člani, dostopnostna določila;
  • razredi, objekti, dedovanje, nadomeščanje;
  • abstraktni razredi, vmesniki;
  • dogodkovno vodeno programiranje;
  • komentarji in dokumentacija.

3. Temeljna literatura in viri

 • Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. The C Programming Language (2nd edition).  Prentice Hall, 1988.
 • T. Dobravec. abC. Založba Fe&FRI, 2010.
 • K. Arnold, J. Gosling, D. Holmes. The Java Programming Language (3th edition). Addison-Wesley, 2000.
 • R. Morelli, R. Walde. Java, Java, Java Object-oriented problem solving (3th  edition). Pearson Prentice Hall, 2006.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje osnovnih konstruktor programskih jezikov: podatkovni tip, spremenljivka, konstanta, izraz, operator, funkcija,  kazalec, delo s pomnilnikom, nizi, datoteke.   Poznavanje osnovnih pojmov objektnega programiranja:  objekt, razred, član, metoda, dedovanje, enkapsulacija, nadomeščanje, prekrivanje, vmesniki.  Razumevanje pomena splošnih programerskih pojmov, kot so:prenosljivost, prevajalnik,  navidezni stroj, testiranje, razhroščevanje.

Uporaba:

 • Znanja, pridobljena pri tem predmetu, spadajo med osnovna računalniška znanja. Sposobnost samostojnega reševanja praktičnih problemov je veščina, ki je izredno uporabna ne samo pri velikem številu predmetov, s katerimi se študent sreča med študijem, pač pa tudi v praksi. Poznavanje sodobnih programskih jezikov omogoča sorazmerno lahek prehod na druge programske jezike.

Refleksija:

 • Poznavanje osnovnih programskih jezikov pomaga pri razumevanju delovanja računalnika ter pri mnogih predmetih, s katerimi se sreča študent računalništva in informatike. Programski jeziki so učinkovito orodje za reševanje industrijskih problemov  ter pisanje poslovnih aplikacij.
 • Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Dobro poznavanje programerskih spretnosti omogoča razumevanje delovanja celotnega računalniškega sistema.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • delavnice.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50%)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50%)