823 Angleški jezik za študijske namene

823 Angleški jezik za študijske namene

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: Manica Danko, MA TESOL

 

1. Cilji in kompetence

Študent zna

 • učinkovito uporabljati zahtevne slovnične strukture v pisnem in ustnem sporočanju v akademskem okolju za potrebe raziskovanja in študija .
 • argumentirano predstaviti strokovne vsebine iz študijske literature.
 • kritično brati strokovne vire. 
 • slediti razpravi o prebranih besedilih in posegati v razpravo z argumentiranimi izjavami in ustreznim besediščem.
 • izvesti strokovno predstavitev na strokovno temo in sodelovati v razpravi.
 • razviti zmožnost prenosa strokovnega znanja iz slovenskega v angleški jezik in obratno;
 • razpravljati na teme področju ekonomije, prava in informatike.

Kompetence
Predmet razvija

 • zmožnost jezikovne in medkulturnega sporazumevanja v angleškem jeziku za povečevanje možnosti za nadaljnje izobraževanje in zaposlitev;
 • zmožnost samostojnega branja in razumevanja angleških besedil stroke;
 • zmožnost pisanja eseja za akademske potrebe  skupnih in individualnih projektov;
 • zmožnosti iskanja, izbire in uporabe relevantnih podatkov in informacij iz pisnih virov;
 • zmožnost govora v akademskem okolju (predstavljanje in zagovarjanje tez).

2. Vsebina predmeta

 • Analiziranje strukture avtentičnih strokovnih besedil v okviru pogojev besedilnosti in posebnosti znanstvenega jezika na nivoju stavka, odstavka.
 • Prepoznavanje lastnosti  znanstvene in strokovne literature (zgradba abstrakta, citiranje) in razvijanje sposobnosti pisanja povzetkov (abstraktov).
 • Širjenje strokovnega besedišča in rabe jezika s slovničnimi in funkcionalnimi jezikovnimi strukturami, značilnih za znanstveno zvrst družboslovja z medpredmetno povezanimi nalogami.
 • Pisanje esejev (600 besed) in daljših besedil o izbrani temi upoštevajoč IMRAD standarde v sodelovanju z učitelji strokovnih predmetov.
 • Razvijanje sposobnosti samostojnega razumevanja govorjenega strokovnega besedila ter beleženja in povzemanja vsebine teh besedil.
 • Oblikovanje in priprava na  samostojni govorni nastop na strokovno temo upoštevajoč zakonitosti učinkovite strokovne predstavitve v angleškem jeziku

3. Temeljna literatura in viri

 • Chong Ho Shon, P. 2012. How to Read Journal Articles in the Social Sciences: A Very Practical Guide for Students. SAGE Study Skills Series.
 • Hewings, M. 2012. Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Cambridge University Press
 • Hewings, M. 2005. Advanced Grammar in Use with CD-ROM. Cambridge University Press.
 • Harrison, R. 2006. Academic Skills. Reading, Writing, and Study Skills. OUP. (Izbrana poglavja; do 150 str.)
 • Oshima, A & Hogue, A.  2006.  Introduction to Academic Writing. Pearson Educa. Longman. (221 strani)
 • Redman, P. 2002. Good Essay Writing. A social Sciences Guide. SAGE Publications. (134 strani

4. Predvideni študijski rezultati

Izbirni predmet v medpredmetni povezavi omogoča študentom poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih s pomočjo znanja stroke, omogoča jim usposabljanje jih za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju v angleškem jeziku. Omogoča jim razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti v angleškem jeziku pri delu v interdisciplinarnih timih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje z elementi medpredmetnega povezovanja

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga z ustnim zagovorom (glej spodaj) (40 %)
 • Pisni izpit (60 %)

V obsegu 40 % (2,4 ECTS ali 60 ur dela) ocene študent opravi naslednje aktivnosti kot seminarsko delo z ustnim zagovorom:
iz baze strokovnih/znanstvenih člankov (usposabljanje za iskanje člankov organizirano v okviru predmeta s strani knjižničnega osebja) izberejo 3 znanstvene članke iz področja študija (pravno, ekonomsko, področje informatike, organizacije …).
Primernost člankov oceni učitelj tujega jezika, po potrebi tudi v posvetu z učiteljem strokovnega predmeta.
Pisni del seminarske naloge obsega:

 • analizo člankov: povzetke (ne abstraktov!) vsebine in strukture člankov ocenijo, kako relevantni so članki za področje njihovega študija
 • prevod daljšega odstavka (najmanj 500 besed) v slovenski jezik
 • glosar (najmanj) 30 besed ali besednih zvez iz vsakega člankov opremijo z ustreznimi prevodi v slovenskem jeziku