646 Pravna ureditev EU

646 Pravna ureditev EU

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 150
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent razume vsebine na področju pravne ureditve Evropske unije kot mednarodne organizacije, na katero je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic.
 • Študentje razumejo pravni in operativni okvir EU, ki sta temelj razumevanja politike EU ter tako pridobijo osnovo za vse nadaljnje predmete povezane z EU.
 • Študent razlikuje podrobnosti in razlike med pravnim sistemom EU in pravnim sistemom Slovenije.

Kompetence:

 • Usposobljenost kritične presoje razmerja Slovenija – EU, razlike med obema pravnima sistemoma…
 • Usposobljenost za strokovna dela v okviru zadev Evropske unije.
 • Usposobljenost za sodelovanja pri izvrševanju pravnih aktov, zlasti uredb in direktiv EU.

2. Vsebina predmeta

 • Ustanovitev in razvoj Evropskih skupnosti in Evropske unije
 • Ustanovitvene pogodbe Evropske unije in njihove dopolnitve – poudarek na Lizbonski pogodbi
 • Institucionalna ureditev Evropske unije: Evropski parlament, Evropski svet, Evropska komisija, Svet Evropske unije, Sodišče Evropske skupnosti, drugi organi
 • Pravni red Evropske unije
 • Sprejemanje odločitev v Evropski uniji
 • Razmerje med pravnim redom Evropske unije in pravnim redom Slovenije
 • Vloga parlamentov in vlad držav članic v Evropski uniji
 • Položaj države članice v Evropski uniji - Republika Slovenija in Evropska unija

3. Temeljna literatura in viri

 • Grad Franc, Kaučič Igor, Sebastian Nerad, Ciril Ribičič, Saša Zagorc: Ustavno pravo Evropske unije, Ljubljana 2007
 • Piris J-C: The Lisbon Treaty:A legal and Political Analysis, Cambridge University Press, 2010
 • Kocjančič, Rudi. Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,  Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, 2005, spletno gradivo, 200 str.
 • Berry, Elspeth, Hargreaves, Sylvia, European Union Law, Oxford University Press, 2. izdaja, 2007, izbrane stran, 80 str.
 • pravni viri: (Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njihove spremembe in dopolnitve, Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 4 / 2004, Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 4 / 2008,.)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi temeljno teoretično in pozitivno pravno znanje o Evropski uniji. Na podlagi tega znanja lahko razume pravno ureditev te organizacije in njeno delovanje ter njeno razvojno odprtost. Hkrati omogoča nadgradnjo znanja o EU pri drugih predmetih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje       

6. Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)