644 Ustavno pravo

644 Ustavno pravo

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 150
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • razume izvor in razvoj ter predmet ustavnega prava;
 • zna opredelitii najpomembnejše in najznačilnejše ustavne ureditve v svetu;
 • spozna ustavo Republike Slovenije in druge vire ustavnega prava;
 • pridobi temeljno znanje o pravni ureditvi Evropske unije;
 • zna identificirati  temeljne  aktualne  dileme o  spremembah  in  dopolnitvah  ustave. 

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje izvora in razvoja ustavnega prava; 
 • sposobnost razvojne in primerjalne umestitve Ustave Republike Slovenije;
 • zmožnost  konceptualne  in  sistemske  pre-soje  Ustave  Republike  Slovenije;
 • prepoznavanje prevladujočih smeri v razvoju sodobnih ustav;
 • razumevanje procesa konstitucionalizacije Evropske unije;
 • sposobnost  uporabe  pridobljenega  znanja v  praksi  in  pri  nadaljevanju  študija.

2. Vsebina predmeta

 • Izvor in  razvoj  ustavnosti  na  Slovenkem;
 • Ustava  Republike Slovenije  kot samostojne in  neodvisne  države;
 • Republika Slovenija  po  splošnih  ustavnih določbah;
 • Ustavna  ureditev  človekovih  pravic  in  te-meljnih  svoboščin: 
 • Državna  ureditev:sestava, volitve  in  funkcije  državnega  zbora;
 • sestava,volitve in pristojnosti  državnega  sveta;
 • predsednik republike;
 • oblikovanje,delovanje  in  funkcije  vlade.   
 • Ustavni  temelji  lokalne  samouprave;
 • Sodstvo  in  državno  tožilstvo;
 • Ustavno  sodišče;
 • Republika Slovenija  kot  članica  Evropske Unije. 

3. Temeljna literatura in viri

 • Kocjančič, R., Ribičič,C., Grad, F., Kaučič, I., : Ustavno pravo Slovenija, Fakulteta  za  upravo,četrta izdaja, Ljubljana, 2009, str. 31-290.
 • Grad, F. et  al. Ustavno pravo Evropske unije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 2007, str. 25-76.
 • Kocjančič,R.,Vloga  nacionalnih  parlamentov  v  Evropski  uniji, Fakulteta  za  upravo,Ljubljana,2005.
 • Lizbonska  pogodba: z  uvodnimi  pojasnili/Accetto, M. ,et. al.,redaktorica  Vatovec, K.,1. natis. -  Ljubljana: GV Založba,2010.
 • Ustava  Republike  Slovenije, Uradni  list  RS, št. 33/1991.
 • Ustavni  zakon  o  spremembi  I. poglavja  ustave  ter  47.  in  68. čl. Ustave  Republike  Slovenije, Uradni  list  RS, št. 7/2003.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi splošno teoretično in pozitivnopravno znanje o ustavnem pravu  kot temeljni pravni panogi, ki  ga  lahko  uporabi v v  praksi in pri nadaljnjem  študiju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov
 • seminarske naloge z obravnavo problemskih vprašanj in predstavitev rešitev;
 • konzultacije s posamezniki in skupinami.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni  ali  ustni  izpiti (70 %)                  
 • Test (30 %)