646 Pravna ureditev EU

646 Pravna ureditev EU

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja       
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič
 • Sodeluje: dr. Alenka Kuhelj

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti pravno ureditev Evropske unije kot mednarodne organizacije, na katero je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic predvsem institucionalno ureditev in pravni red te organizacije,
 • predstaviti razmerje med pravnim redom EU in pravnim redom Slovenije kot članice te organizacije.

Kompetence:

 • poznavanje pravne ureditve EU kot nadnacionalne organizacije
 • usposobljenost za najzahtevnejša strokovna dela in vodstvene funkcije v okviru zadev Evropske unije
 • usposobljenost sodelovanja pri izvrševanju pravnih aktov, zlasti uredb in direktiv EU
 • prevzemanje naloge, ki izhajajo iz pravne ureditve EU.

2. Vsebina predmeta

 • Ustanovitev in razvoj Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije
 • Institucionalna ureditev Evropske unije
 • Pravni red Evropske unije
 • Razmerje med pravnim redom Evropske unije in pravnim redom Slovenije
 • Vloga parlamentov in vlad držav članic v Evropski uniji
 • Republika Slovenija in Evropska unija
 • Pravna ureditev Evropske unije po pričakovani uveljavitvi Lizbonske pogodbe
 • Evropska unija in Svet Evrope
 • Primerjalna opredelitev Evropske unije kot mednarodne organizacije

3. Študijska literatura

 • Kocjančič, Rudi. Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,  Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, 2005, spletno gradivo, 200 str.
 • Grilc, Peter, Ilešič, Tomaž. Pravo Evropske unije, (Zbirka Pravna  obzorja, 17),  1. izdaja,  Cankarjeva založba, Ljubljana, 2004, izbrana poglavja, 170 str.
 • Franc Grad et. alt., Ustavno pravo Evropske unije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Zbirka Scripta, 2007, izbrana poglavja, 140 str.
 • Lampe, Rok, Drenik, S., Graselli, N., Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili, Visoka poslovna šola Doba Maribor, 2008, izbrane stran, 80 str.
 • Berry, Elspeth, Hargreaves, Sylvia, European Union Law, Oxford University Press, 2. izdaja, 2007, izbrane stran, 80 str.
 • pravni viri: (Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter njihove spremembe in dopolnitve, Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 4 / 2004, Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 4 / 2008,.)

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni/ustni izpit.