644 Ustavno pravo

644 Ustavno pravo

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • prikazati izvor in razvoj ter predmet ustavnega prava,
 • predstaviti najpomembnejše in najznačilnejše ustavne ureditve v svetu,
 • spoznati ustavo Republike Slovenije in druge vire ustavnega prava,
 • pridobiti temeljno znanje o pravni ureditvi Evropske unije.

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje izvora in razvoja ustavnega prava,
 • sposobnost razvojne in primerjalne umestitve Ustave republike Slovenije,
 • prepoznavanje prevladujočih smeri v razvoju sodobnih ustav,
 • razumevanje procesa konstitucionalizacije Evropske unije

2. Vsebina predmeta

Splošna predstavitev ustavnega prava

 • Ustava Republike Slovenije
 • Ustrezna sistemska zakonodaja (državna ureditev, pravosodje, lokalna samouprava)
 • Temelji pravne ureditve Evropske unije

3. Študijska literatura

 • Kocjančič R., Grad Franc., Kaučič I., Ribičič C.: Ustavno pravo Slovenija, Visoka upravna šola, Ljubljana, str. 31-290.+
 • Grad Franc at. alter, Ustavno pravo Evropske unije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 2007, str. 25-76.
 • Grilc Peter, Ilešič Tomaž : Pravo Evropske unije, Cankarjeva založba, 2004, str. 82-130.
 • Peter Häberle, Europäische Verfassungslehre, Baden-Baden, 2001/2002, str. 110-171.
 • Pravni viri (Ustava Republike Slovenije, ustanovitvene pogodbe Evropskih skupnosti in Pogodba o Evropski uniji)

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni /pisni izpiti, kolokviji, eseji oz. seminarske naloge, dnevniki,
 • praktična naloga oz. izdelek, projekt, poročila o opravljenih vajah,
 • poročila o praksi, reševanje realnih problemov, reševanje odprtih nalog (problemov), vrstniško ocenjevanje, portfolio, ipd.;
 • lahko tudi kreditno ovrednotenje posameznih (preverljivih) študijskih dosežkov;
 • lahko tudi kombinacija navedenega