823 Angleški jezik za študijske namene

823 Angleški jezik za študijske namene

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 150
 • Nosilec: Manica Danko, MA in TESOL

1. Cilji in kompetence

Študent zna

 • učinkovito uporabljati zahtevne slovnične strukture v pisnem in ustnem sporočanju v akademskem okolju za potrebe raziskovanja in študija .
 • argumentirano predstaviti strokovne vsebine iz študijske literature.
 • kritično brati strokovne vire. 
 • slediti razpravi o prebranih besedilih in posegati v razpravo z argumentiranimi izjavami in ustreznim besediščem.
 • izvesti strokovno predstavitev na strokovno temo in sodelovati v razpravi.
 • razviti zmožnost prenosa strokovnega znanja iz slovenskega v angleški jezik in obratno;
 • razpravljati na teme področju ekonomije, prava in informatike.

KOMPETENCE
Predmet razvija

 • zmožnost jezikovne in medkulturnega sporazumevanja v angleškem jeziku za povečevanje možnosti za nadaljnje izobraževanje in zaposlitev;
 • zmožnost samostojnega branja in razumevanja angleških besedil stroke;
 • zmožnost pisanja eseja za akademske potrebe  skupnih in individualnih projektov;
 • zmožnosti iskanja, izbire in uporabe relevantnih podatkov in informacij iz pisnih virov;
 • zmožnost govora v akademskem okolju (predstavljanje in zagovarjanje tez).

2. Vsebina predmeta

 • Analiziranje strukture avtentičnih strokovnih besedil v okviru pogojev besedilnosti in posebnosti znanstvenega jezika na nivoju stavka, odstavka.
 • Prepoznavanje lastnosti  znanstvene in strokovne literature (zgradba abstrakta, citiranje) in razvijanje sposobnosti pisanja povzetkov (abstraktov).
 • Širjenje strokovnega besedišča in rabe jezika s slovničnimi in funkcionalnimi jezikovnimi strukturami, značilnih za znanstveno zvrst družboslovja z medpredmetno povezanimi nalogami.
 • Pisanje esejev (600 besed)in daljših besedil o izbrani temi upoštevajoč IMRAD standarde v sodelovanju z učitelji strokovnih predmetov.
 • Razvijanje sposobnosti samostojnega razumevanja govorjenega strokovnega besedila ter beleženja in povzemanja vsebine teh besedil.
 • Oblikovanje in priprava na  samostojni govorni nastop na strokovno temo upoštevajoč zakonitosti učinkovite strokovne predstavitve v angleškem jeziku.

3. Temeljna literatura in viri

Chong Ho Shon, P. 2012. How to Read Journal Articles in the Social Sciences: A Very Practical Guide for Students. SAGE Study Skills Series.
Hewings, M. 2012. Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Cambridge University Press
Hewings, M. 2005. Advanced Grammar in Use with CD-ROM. Cambridge University Press.
Harrison, R. 2006. Academic Skills. Reading, Writing, and Study Skills. OUP. (Izbrana poglavja; do 150 str.)
Oshima, A & Hogue, A.  2006.  Introduction to Academic Writing. Pearson Educa. Longman. (221 strani)
Redman, P. 2002. Good Essay Writing. A social Sciences Guide. SAGE Publications. (134 strani)

4. Predvideni študijski rezultati

 • Izbirni predmet v medpredmetni povezavi omogoča študentom poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih s pomočjo znanja stroke, omogoča jim usposabljanje jih za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju v angleškem jeziku. Omogoča jim razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti v angleškem jeziku pri delu v interdisciplinarnih timih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje z elementi medpredmetnega povezovanja

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga z ustnim zagovorom (glej prilogo) (40 %)
 • Pisni izpit (60 %)