1672 Metode vrednotenja okoljskih politik

1672 Metode vrednotenja okoljskih politik

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Žiga Kotnik

1. Cilji in kompetence

Cilji:

Študent:

 • Pozna temeljne pojme na področju okoljske politike v EU in Sloveniji.
 • Opredeli raziskovalni problem v realni situaciji in oblikuje raziskovalno vprašanje.
 • Obvlada teoretične osnove kvantitativnih in kvalitativnih metod uporabljanih v raziskavah okoljskega sektorja.
 • Izbere ustrezno metodo, uporabi podatkovne baze, preuči literaturo in jih uporabi za rešitev raziskovalnega vprašanja na realnem primeru iz okoljskega sektorja.
 • Se usposobi za izvedbo prepričljive predstavitve rezultatov podprto s teoretičnimi dejstvi in primeri.

Kompetence:

 • Razumevanje okoljskih politik na EU in nacionalni ravni.
 • Razumevanje procesov in delovanja nevladnih organizacijah na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
 • Sposobnost sodelovanja z nevladnimi organizacijami.
 • Kritično presojanje raziskovalnih podatkov z namenom formuliranja raziskovalnega vprašanja.
 • Razumevanje in uporaba ustreznih raziskovalnih metode za analizo konkretnih primerov iz okoljskega sektorja.
 • Uporaba literature in podatkovnih baz s področja okolja za identifikacijo raziskovalnih podatkov in njihovo umeščanje v kontekst.
 • Podajanje raziskovalnih rezultatov preko prepričljive ustne predstavitve.

2. Vsebina predmeta

 • Pregled okoljske politike v EU.
 • Pregled okoljske politike v Sloveniji.
 • Oblikovanje politik, regulacija in delovanje nevladnih organizacij v okoljskem sektorju.
 • Oblikovanje politik in regulacija v okoljskem sektorju.
 • Ekonomski vidiki varstva okolja.
 • Kvantitativne metode na primeru okoljskih politik (opisna statistika, regresijska analiza).
 • Kvalitativne metode na primeru okoljskih politik (analiza intervjujev, eksperiment, anketna metodologija, študija primera, namizno raziskovanje).
 • Implementacija raziskovalnih metod na realnem primeru iz okoljskega sektorja.
 • Proces načrtovanja in izvedbe raziskave v okoljskem sektorju.
 • Uporaba podatkovnih baz za analizo okoljske politike.
 • Podatkovno rudarjenje.
 • Prikazovanje podatkov in inovativni slikovni prikazi.
 • Učinkovita in jasna predstavitev rezultatov raziskav v okoljskem sektorju.

3. Temeljna literatura in viri

 • Delreux, T., & Happaerts, S. (2016). Environmental policy and politics in the European Union. Macmillan International Higher Education. 320 str.
 • Haigh, N. (2015). EU environmental policy: its journey to centre stage. Routledge. 214 str.
 • Evropska komisija. (2019). Pregled izvajanja okoljske politike 2019. Poročilo za posamezne države – SLOVENIJA. Evropska unija. 37 str.
 • Žitnik. M. (2009). Okoljski kazalniki za Slovenijo. Ljubljana: SURS. 49 str.
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). Ur. list RS. 41/2004, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16. 148 str.
 • Thampapillai, D. J., & Ruth, M. (2019). Environmental economics: Concepts, methods and policies. Routledge. 324 str.
 • Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2016). An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage Publications. 392 str.
 • O'Sullivan, E., Berner, M., Taliaferro, J. D., and Rassel, G. R. (2016). Research methods for public administrators. New York: Routledge. 544 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent razume:

 • Osnove okoljskih politik Slovenije in EU.
 • Procese delovanja nevladnih organizacij okoljskem sektorju.

Študent bo zmožen:

 • Iz realnega problema iz okoljska sektorja izluščiti raziskovalno vprašanje.
 • Izbrati ustrezno metodo za rešitev raziskovalnega vprašanja na primeru okolja.
 • Uporabiti podatkovne baze in literaturo za identifikacijo relevantnih raziskovalnih podatkov.
 • Izvesti prepričljivo in z dokazi podprto ustno predstavitev.
 • Delovanja v interdisciplinarnem timu v nevladni organizaciji.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Priprava študenta na predavanja.
 • Predavanje.
 • Priprava študenta na vaje.
 • Seminarska naloga.
 • E-učenje.

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska naloga (40 %)