1665 Pravica do zdravja in strukturni vidiki zdravstvenih sistemov

1665 Pravica do zdravja in strukturni vidiki zdravstvenih sistemov

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Dalibor Stanimirović

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je definiranje zdravja in pravice do zdravja v kontekstu teorije in prakse človekovih pravic.
Cilj predmeta je:

 • Poznavanje človekove pravice do zdravja
 • Poznavanje pomena zdravja
 • Poznavanje ureditve zdravstva in natančneje zdravstvenega varstva
 • Pridobitev znanja s področja trenutnih težav s katerimi se soočajo države na področju zdravstva

Kompetence:

 • Razumevanje razlike med pravico do zdravja in pravico do zdravstvenega varstva
 • Razumevanje socialne pravičnosti in njene vloge v zdravstvu
 • Pridobitev sposobnosti za kritično analizo trenutnega stanja na področju zdravstva

 

2. Vsebina predmeta

 • Definiranje zdravja in pravice do zdravja
 • Pravica do zdravja, pravica do zdravstvenega varstva in osnovne determinante zdravja
 • Socialna pravičnost
 • Zdravstvo in sistemi zdravstvenega varstva
 • Sodobni izzivi in dileme na področju zdravstva: globalna perspektiva
 • Sodobni problemi na področju zdravstva: slovenska perspektiva

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Tobin J., The Right to Health in International Law, Oxford University Press, 2012, str. 1-73, 121-173.
 • Powers M. and Faden R., Social Justice, The Moral Foundation of Public Health and Health Policy, Oxford University Press, 2006, str. 1-100.
 • OECD (2017), Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing.
 • https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en#page1 
 • Albreht, T., Brinovec, R. P., Jošar, D., Poldrugovac, M., Kostnapfel, T., Zaletel, M., ... & Maresso, A. (2016). Health systems in transition. Health, 18(3).

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent bo spoznal pravne in širše družbene komponente zdravstva, kar mu bo omogočilo razumevanje ureditve zdravstvenega varstva in pomena pravice do zdravja ter kritične presoje trenutnega stanja v zdravstvu.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Projektno delo oz individualne naloge

 

6. Načini ocenjevanja

 • Študija primera (40 %)
 • Pisni/ustni izpit (60 %)