DOKTORSKA DISERTACIJA
Doktorska disertacija je pisno zaključno delo, ki je samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju doktorske disertacije.

Doktorska disertacija je napisana v slovenskem ali angleškem jeziku.
Doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku, če je tujec, če sta tujca doktorandov mentor ali somentor, če je tujec član KSDŠ ali če je doktorska disertacija sestavljena iz izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih v angleškem jeziku. V primeru pisanja doktorske disertacije v angleškem jeziku mora doktorska disertacija vsebovati obsežen povzetek (približno deset odstotkov besedila doktorske disertacije) z uporabo ustrezne znanstvene terminologije v slovenskem jeziku.

Doktorska disertacija mora biti oblikovana v formatu B5 po predpisani predlogi za pisanje doktorske disertacije.
Doktorska disertacija vsebuje:
- naslov v slovenskem in angleškem jeziku;
- izvleček v slovenskem in angleškem jeziku (največ 300 besed), ki se objavi v Repozitoriju UL;
- kazalo vsebine in po potrebi tudi druga kazala;
- pregled področja/problemsko ozadje;
- namen raziskovalnega dela;
- hipoteze ali raziskovalna vprašanja ali cilje;
- opis raziskovalne metodologije;
- rezultate;
- razpravo;
- sklepe;
- seznam literature in virov;
- končno različico načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in morebitne druge priloge;
- obsežen povzetek z uporabo ustrezne znanstvene terminologije v slovenskem jeziku, če je disertacija pisana v angleškem jeziku.

K doktorski disertaciji se priloži izjava doktoranda, da je predložena disertacija njegovo samostojno delo in da je elektronski izvod identičen tiskanemu.

Doktorska disertacija je lahko sestavljena iz najmanj treh doktorandovih izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih ali sprejetih v objavo, če to narava raziskovalnega dela in način objavljanja na določenem znanstvenem področju dovoljujeta. Fakulteta za upravo označuje kot ustrezne tiste objavljene članke, ki so vključeni v revije, ki jih indeksira SCI in SSCI s faktorjem vpliva večjim od 0.

Izvirni znanstveni članki morajo biti vsebinsko povezani (komplementarni) in rezultat doktorandovega dela na potrjeni dispoziciji doktorske disertacije.

Doktorand mora poleg člankov dodatno napisati uvod in sklep disertacije, s katerima predstavi teoretsko in metodološko zasnovo svojega raziskovanja, poveže vsebino posameznih člankov ter poda ključne ugotovitve.
Avtor doktorske disertacije, napisane v obliki člankov, mora od založnikov, na katere je predhodno izključno prenesel materialne avtorske pravice na člankih, pridobiti soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko disertacije.

V uvodu mora biti jasno povzeta teza iz dispozicije doktorske disertacije. Doktorska disertacija ne sme biti krajša od 50.000 besed in ne daljša od 100.000 besed brez presledkov.

Doktorska disertacija mora biti napisana in urejena smiselno ter skladno s fakultetnimi navodili za urejanje diplomskih in magistrskih del.

Za jezikovno pravilnost doktorske disertacije je odgovoren kandidat, KSDŠ pa jo lahko zavrne, če ni pripravljena v skladu z navodili iz tega člena.

Oddaja doktorske disertacije


Doktorand v referatu za študijske zadeve fakultete odda doktorsko disertacijo v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja najpozneje v štirih letih od datuma potrditve teme na Senatu UL. Doktorsko disertacijo predloži v najmanj 3 oz. v primeru somentorstva 4 izvodih v obliki monografske publikacije.

Če Senat UL potrdi spremembo dispozicije doktorske disertacije pred potekom roka za predložitev izdelane doktorske disertacije, se rok za oddajo doktorske disertacije, določen ob potrditvi prvotne dispozicije doktorske disertacije na Senatu UL, ne spremeni.

V vsakem izvodu mora biti podpisana izjava doktoranda, da je disertacija rezultat njegovega samostojnega dela, da je tiskani izvod identičen elektronskemu, Doktorand poda pisno soglasje za uporabo elektronske oblike disertacije za preverjanje s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebin in da soglaša, da na univerzo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenese pravico reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki ter pravico dajanja doktorske disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL. Doktorski disertaciji mora biti priloženo tudi pisno soglasje mentorja o njeni primernosti.

Referat za študijske zadeve ob oddaji preveri delo tudi s programom za odkrivanje istovrstnosti besedila z drugimi besedili (plagiatorstvo). Če je bila v postopku ugotavljanja podobnih vsebin ugotovljena previsoka (več kot 15%) podobnost vsebine disertacije, senat fakultete po prejemu doktorske disertacije in poročila o podobnih vsebinah doktorsko disertacijo zavrne. Zavrnjene doktorske disertacije kandidat ne more ponovno predložiti. Postopek ugotavljanja podobnih vsebin se opravi ob oddaji končne verzije doktorske disertacije v oceno.

V primeru upravičenih razlogov (npr. starševstvo, daljša bolezen doktoranda, izjemne družinske in socialne okoliščine, status študenta s posebnimi potrebami) lahko fakulteta doktorandu na podlagi prošnje podaljša rok za oddajo disertacije največ za eno leto.

Doktorand lahko predloži disertacijo v oceno tudi brez predhodnega soglasja mentorja in morebitnega somentorja, vendar mora mentor oziroma somentor senatu fakultete pisno pojasniti, zakaj se s predloženim delom ne strinja.

Doktorska disertacija mora biti oddana v skladu z določili Statuta UL o oddaji zaključnih del ter v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.

Če doktorand doktorske disertacije ne more predložiti v štirih letih od dneva ko je bila potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL, lahko v soglasju z mentorjem in somentorjem pred iztekom tega roka zaprosi za podaljšanje. Prošnjo vloži v referatu za študijske zadeve. O prošnji odloči Senat fakultete, ki lahko največ enkrat podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. O tem referat za študijske zadeve fakultete obvesti Službo za doktorski študij UL.

Če ima doktorand več kot dveletno prekinitev študija in še ni imel potrjene dispozicije doktorske disertacije na Senatu UL, se možnost za nadaljevanje oziroma dokončanje študija presoja skladno z določili Statuta UL.

Doktorand, ki mu je bilo odobreno nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi, zaključi študij po trenutno veljavnem študijskem programu.