820 Gospodarstvo in javna uprava

820 Gospodarstvo in javna uprava

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • zna odkriti temeljna razmerja in povezanost med gospodarstvom in javno upravo v sodobnih razvitih in demokratičnih družbah
 • utemelji razvojne in družbeno-politične učinke delovanja javne uprave
 • prepozna glavne ekonomske probleme v sedanjosti, ki so vezani na način delovanja javne uprave in uresničevanje javnih politik
 • loči vpliv delovanja raznih mednarodnih in nadnacionalnih klubov na oblikovanje politik
 • uporabi znanja za obravnavo aktualnega družbeno-ekonomskega problema.

Kompetence

 • razumevanje in presojanje javnih politik na področju gospodarstva,
 • razumevanje vpliva makro- in mikroekonomskih elementov v delovanju upravnega sistema,
 • razumevanje delovanja javne uprave pri oblikovanju politik (na področju gospodarstva),
 • sposobnost prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju poslovnih ved oziroma delovanja gospodarstva,
 • sposobnost oblikovanja praktičnih rešitev v povezavi z ekonomsko-upravljalskimi problemi sodobnih družb.

2. Vsebina predmeta

 • Razmerja in povezanost med gospodarstvom in javno upravo.
 • Endogena razvojna teorija.
 • Družbeno-ekonomski pomen delovanja javne uprave.
 • Državni intervencionizem.
 • Agencijski problem.
 • Administrativni output in nadzor v upravi.
 • Učinki delovanja javne uprave in uresničevanja politik ter njihov vpliv na gospodarstvo.
 • Gospodarska cikličnost in vpliv na obseg državnega intervencionizma.
 • Demografske ter podnebne/okoljske spremembe in vpliv na razmerja med gospodarstvom in javno upravo.
 • Nepopolnosti in omejitve upravnega sistema in politik v praksi.
 • Problemi javnega upravljanja in odločanja.
 • Vloga mednarodnih in nadnacionalnih klubov v oblikovanju razmerij med gospodarstvom in javno upravo.

3. Temeljna literatura in viri

 • ALLEN, W. Bruce idr. (2012). Managerial Economics: Theory, Application, and Cases. W.W. Norton, str. 656-727.
 • BESLEY, Timothy (2006). Principled Agents? The Political Economy of Good Government. Oxford University Press, Oxford. str. 1-173.
 • GROSSE, Robert (2005). International Business and Government Relations in 21st Century. Cambridge University Press, Cambridge. str. 23-217.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen razumeti načine oblikovanja politik na področju gospodarstva v sodobnih družbah ter učinke teh politik, pridobi temeljna znanja o funkcijah in pomeni mednarodnih in nadnacionalnih klubov v gospodarskih odnosih, hkrati pa je usposobljen za obravnavo in pojasnjevanje aktualnih gospodarskih dogajanj in razmerij med gospodarstvom in javno upravo po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Seminarska naloga
 • Skupinska predstavitev
 • Študija primera
 • Projektno delo
 • Individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarsko delo (40 %)
 • Pisni in/ali ustni izpit (60 %)