1658 Razvoj programskih rešitev

1658 Razvoj programskih rešitev

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študente spoznati z razvojem programske opreme
 • Naučiti logiko programiranja
 • Spoznati tehnike testiranja

Kompetence:

 • Študent je usposobljen programiranja
 • Obvladuje pripravo programskih specifikacij
 • Kompetenten za testiranje programske opreme
 • Obvladuje oceno obsega dela na programu
 • Usposobljen za sodelovanje v timu za razvoj programske opreme

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v programiranje
 • Zaporedje in odločitev
 • Priprava programskega okolja
 • Vrste spremenljivk
 • Izrazi in operatorji
 • Stavki poteka izvajanja in kontrole
 • Razredi in metode
 • Polja
 • Sestavljanje programa
 • Testiranje programske kode
 • Napredno testiranje programske opreme
 • Organiziranje programskega tima

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Žumer, V., Brest, J. (2004). Uvod v programiranje in programski jezik C++. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo.
 • Solina, F. (1997). Projektno vodenje razvoja programske opreme. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Razume logiko programiranja
 • Zna pripraviti programske specifikacije
 • Zna napisati program v programskem jeziku
 • Zna testirati programsko kodo
 • Zna sodelovati z informatiki specialisti

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • študija primera

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in ustni izpit ali izpit opravljen s kolokviji (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (10 %)
 • študija primera (30 %)