774 Upravno procesno pravo

774 Upravno procesno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Druge oblike študija: 130
 • Individualno delo: 80
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Dobro (javno) upravljanje ter vloga upravnih procesov in prava v njem.
 • Pravice dobre uprave po Listini EU o temeljnih pravicah in evropski judikaturi.
 • Funkcije upravnega postopka in upravnega procesnega prava skozi pravice obrambe v ustavnem okviru. Enako varstvo pravic in posebni upravni postopki. Načelo de minimis. Teorija pridobljenih pravic.
 • Evropeizacija (regulacije) upravnih postopkov skozi funkcijo implementacije javnih politik. Ključni trendi. Odprava administrativnih ovir. VEM.
 • Vrste upravnih razmerij, aktov in norm v Sloveniji in EU ter izbranih državah. Konvergenčni trendi. Razmerje materialno in procesno pravo.
 • Temeljna načela upravnega procesnega prava v EU in Sloveniji. Zakonitost, samostojnost, varstvo javnega interesa. Nepristranskost.
 • Materialna resnica. Fikcije. Dokazovanje.
 • Pravice do informacij in biti slišan. Predpisani in razumni rok odločanja.
 • Pristojnost, devolucija, delegacija, rekvizicija. Stranke in drugi udeleženci. Komunikacija.
 • Bistvena pravila in posledice kršitev v posameznih fazah postopka na temelju inkvizicijske in dispozitivne maksime.
 • Učinkovitost pravnih sredstev. Alternativno reševanje upravnih sporov.
 • Sodni in druge oblike nadzora nad zakonitostjo in primernostjo upravnih aktov.

3. Temeljna literatura in viri

 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2017). Upravni postopek in upravni spor. 2. izdaja/ponatis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 200 str.
 • Kovač, P. (2016). Praktikum za upravno procesno pravo. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 50 str.
 • Hofmann, H.C.H. et al. (2014). The ReNEUAL Model Rules; www.reneual.eu, izbranih 50 str.
 • Androjna, V., Kerševan, E. (2006). Upravno procesno pravo. Predelana in dopolnjena izd., 2. ponatis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, izbranih cca 80 str.
 • Kovač, P., et al. (2015, 2012). Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 2 in 3. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, izbranih cca 100 str.
 • Auby, J.B. et al., (2014). Codification of Administrative Procedure. Bruxelles: Bruylant, izbranih 20 str.
 • Šturm, L. et al. (2011). Komentar Ustave RS. Dopolnitev A, Kranj: FDŠ, izbranih 20 str.
 • Dragos, D.C., Neamtu, B. (ur.) (2014). Alternative dispute resolution in European administrative law. Berlin; Heidelberg: Springer, izbranih 30 str.
 • Koprić, I. et al. (2016). Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans. ReSPA, www.respaweb.eu/11/library, izbranih 20 str.
 • Kovač, P., Bileišis, M. et al. (2017). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States, Post Accession Convergence and Divergence. Ljubljana, Vilnius: Mykolas Romeris University, Faculty of Administration, izbranih 30 str.

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • razumevanje in vrednotenje prvin javnega upravljanja, dobre uprave, upravnih postopkov in (upravnega procesnega) prava ter razmerja med njimi
 • kritično razumevanje trendov UPP v slovenskem in evropskem prostoru
 • usposobljenost za razlago pomena in vsebin temeljnih upravno-procesnih načel
 • analiziranje in reševanje zahtevnejših procesnih problemov
 • razvijanje skupinskega dela, mreženja in upravne etike

Kompetence

 • sposobnost inovativnega in kritičnega vrednotenja jedrnih področnih konceptov
 • zmožnost avtonomnega reševanja zahtevnejših upravno-procesnih problemov skozi prizmo načel dobre uprave
 • sposobnost inovativne (primerjalno)pravne analize in povezanega raziskovalnega dela
 • sposobnost refleksije in kritične analize ter pravno-etične presoje
 • zmožnost konstruktivno mrežiti in delovati v skupini
 • obvladanje strokovne terminologije v slovenskem in angleškem jeziku

5. Predvideni študijski rezultati

Študent zna:

 • pojasniti, vrednotiti in razvijati inovativno vlogo UPP in pravic dobre uprave v dobrem javnem upravljanju
 • povzeti in razčleniti temeljna upravno- procesna načela v EU in Sloveniji
 • primerjati in razvrstiti bistvena pravila UPP
 • analizirati zahtevnejše procesne probleme in presoditi, katera načela in pravice se aplicira v teh situacijah
 • kategorizirati in argumentirati tipe upravnih aktov in posledično pravno varstvo strank

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • projektna skupinska seminarska naloga (analiza sodnih primerov, primerjalne ureditve, sodelovanje v raziskovalnem projektu s terenskim delom in/ali medpredmetno sodelovanje)
 • problemsko učenje
 • konzultacije
 • gostujoče predavanje iz prakse

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 60 %
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih 10 %
 • skupinska seminarska naloga 30 %

9. Reference nosilca

 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2017). Upravni postopek in upravni spor. Predelana in dopolnjena 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Kovač, P. (2016). The requirements and limits of the codification of administrative procedures in Slovenia according to European trends. Review of central and east European law, 41(3/4) 427-461.
 • Kovač, P. (ured.) et al. (2012, 2015). Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 2 in 3. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije; 2012: 423 str.; 2015: 447 str.
 • Kovač, P. (2016). Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše. Zbornik znanstvenih razprav, let. 76, 69-97, 270-271.
 • Kovač, P., Bileišis, M. (ured.) (2017). Public administration reforms in Eastern European Union member states: post-accession convergence and divergence. Ljubljana: Faculty of Administration; Vilnius: Mykolas Romeris University.