2019 Metode, tehnike in orodja za prenovo poslovnih procesov

2019 Metode, tehnike in orodja za prenovo poslovnih procesov

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Jukić

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Uvod v področje, vzpostavitev področne terminologije
 • Vloga informacijske tehnologije pri prenovi poslovnih procesov
 • Metodologije in tehnike za prenovo poslovnih procesov
 • Kategorizacija informacijskih orodij za podporo prenovi poslovnih procesov
 • Informacijska orodja za podporo prenovo poslovnih procesov
 • Ključni dejavniki uspeha pri prenovi poslovnih procesov
 • Menedžment sprememb pri prenovi poslovnih procesov
 • Posebnosti projektov prenove poslovnih procesov v javni upravi
 • Praktični primeri prenove poslovnih procesov s pomočjo informacijske tehnologije
 • Izpeljava projekta prenove poslovnih procesov: od idejne zasnove do implementacije

3. Temeljna literatura in viri

 • Gardner, R. (2004). The Process-Focused Organization: A Transition Strategy for Success. Milwaukee: American Society for Quality.
 • Davenport, T. (1993). Process Innovation: Reengineering work through information technology. Boston: Harvard Business School Press.
 • Kock, N. (2005). Business Process Improvement Through E-Collaboration: Knowledge Sharing Through the Use of Virtual Groups. Hershey PA: Idea Group Publishing.
 • Van Hee, K. in Van der Aalst, W. (2002). Workflow Management: Models, Methods, and Systems. Cambridge: MIT Press.
 • LEBEN, Anamarija, JUKIĆ, Tina. Metode in tehnike za podporo procesni usmerjenosti organizacij. V: DEČMAN, Mitja (ur.). Javna uprava kot gonilo družbe : e-zbornik člankov. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2017, ilustr. www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/Zalozba/DSU2017_E-zbornik_clankov.pdf. [COBISS.SI-ID 5100206]
 • Vsebine v e-učilnici. / Content in the e-learning environment (Moodle).

4. Cilji in kompetence

Študent:

 • se seznani z vlogo informacijske tehnologije pri prenovi poslovnih procesov
 • predstavi različne metodologije prenove poslovnih procesov
 • pozna tehnike in informacijska orodja za prenovo poslovnih procesov
 • se seznani s ključnimi dejavniki uspeha projektov prenove poslovnih procesov
 • se seznani s celotnim projektnim ciklom prenove poslovnih procesov (od idejne zasnove do implementacije)

Kompetence

 • razumevanje vloge informacijske tehnologije pri prenovi poslovnih procesov
 • sposobnost aktivnega sodelovanja pri projektih prenove poslovnih procesov
 • sposobnost implementacije različnih metodologij za prenovo poslovnih procesov
 • sposobnost analize ključnih dejavnikov uspeha projektov prenove poslovnih procesov
 • zmožnost uporabe informacijskih orodij in tehnik za podporo prenovi poslovnih procesov

5. Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen:

 • identificirati priložnosti za prenovo poslovnih procesov s pomočjo informacijske tehnologije
 • uporabljati izbrane metodologije za prenovo poslovnih procesov
 • uporabljati izbrane tehnike in informacijska orodja za prenovo poslovnih procesov
 • prepoznavati ovire pri projektih prenove poslovnih procesov
 • pripraviti in utemeljiti projekt prenove poslovnih procesov

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • študija primera

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 100 %

8. Reference nosilca

 • LEBEN, Anamarija, JUKIĆ, Tina. Metode in tehnike za podporo procesni usmerjenosti organizacij. V: DEČMAN, Mitja (ur.). Javna uprava kot gonilo družbe : e-zbornik člankov. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 2017, ilustr. www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/Zalozba/DSU2017_E-zbornik_clankov.pdf. [COBISS.SI-ID 5100206]
 • Jukić, T., Žužek Nemec, A. (2012). Razvoj večparametrskih modelov za podporo odločanju : primer evalvacije različnih možnosti elektronskih identitet. V: Pevcin, P. (ur.), Setnikar-Cankar, S. (ur.). Razumen in razumljen javni sektor v Sloveniji, (Zbirka znanstvenih monografij Upravna misel). natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 183-200.
 • Jukić, T., Vintar, M., Benčina, J. (2013). Ex-ante evaluation : towards an assessment model of its impact on the success of e-government projects. Information polity, ISSN 1570-1255, let. 18, št. 4, str. 343-361.
 • Jukić, T., Benčina, J., Vintar, M. (2012). Multi-attribute evaluation of e-government projects : Slovenian approach. International journal of information communication technologies and human development, ISSN 1935-5661, let. 4, št. 1, str. 82-92.
 • Jukić, T., Todorovski, L., Leben, A., Vintar, M. (2015). Uporaba kataloga kazalnikov za vrednotenje politik, programov, projektov in storitev e-uprave. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, let. 23, št. 4, str. 199-211.