2011 Analiza javnih politik

2011 Analiza javnih politik

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar, dr. Mitja Durnik 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Izhodišča analize politik: akademsko okolje vs. realni družbeni problemi;
 • Teoretski vidiki in modeli oblikovanja javnih politik;
 • Vprašanje metode: Klasični pozitivizem in kritične alternative
 • Javnost in oblikovanje politik: participativno vedenje in zavedanje;
 • Struktura javnopolitičnega problema: kreativnost pri določanju vsebine;
 • Vrednotenje in presojanje učinkov javnih politik;
 • Razvoj argumenta v oblikovanju politike;
 • Racionalna izbira in racionalno odločanje;
 • Konceptualni izzivi javnih politik: idealizem uspešnosti in učinkovitosti;
 • Demokratični deficit in proces deregulacije v Evropski uniji: primer prostotrgovinskih sporazumov;
 • Družbeno zaželena izbira v času krize;
 • Soodvisnost gospodarstva in javnega sektorja ter javno-zasebno partnerstvo

3. Temeljna literatura in viri

 • Peters, G. B. (2015). Advanced Introduction to Public Policy, Edvard Elgar Publishing (224 strani).
 • Durnik, M. (2012). Evaluation of Public Participation in Environmental Assessment Policies: The Case of Slovenia and Canada. Acta Geographica Slovenica Vol 52, No 2.,  336-362 (25 strani).
 • Setnikar-Cankar, S., Petkovšek, V. (2015). Government challenges in Slovenia at a time of global economic crisis and austerity measures. V: Massey Andrew (ur.), MILLER, Karen Johnston (ur.). The international handbook of public administration and governance. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 399-415 (16 strani).
 • Kustec, Lipicer S.. (2009). Vrednotenje javnih politik, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (115-154) (1-50) (50 strani).

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • zmožnost multidisciplinarnega razumevanja konteksta oblikovanja politik;
 • reševanje najzahtevnejših problemov v javni in poslovni upravi z metodami analize politik;
 • spozna analizo mehanizmov, ki jih ima država na voljo za svoje delovanje, metodologijo spremljanja in vrednotenja njenega delovanja.

Kompetence

 • je zmožen predvideti možne vplive in posledice spremljanja javne politike,
 • je sposoben pripraviti material za analizo konkretnih primerov;
 • je sposoben razumeti in uporabiti metode kritične analize in razvoja teorij ter jih uporabiti v reševanju konkretnih delovnih problemov na področju javnih politik,
 • sposobnost analize, sinteze in evalvacije;
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj.

5. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je usposobljen za širši teoretični vpogled v upravno-politološke pristope, za raziskovanje in evalvacijo v družboslovju;
 • je usposobljen uporabiti zahtevnejše metodološke pristope v analizi politik;
 • je usposobljen za razumevanje  razmerij med državo, nadnacionalnimi oblastmi (ločeno nosilci politike in uradniki), gospodarskimi subjekti, civilno družbo in uporabniki javnih storitev;
 • je usposobljen za razumevanje komunikacijskih procesov v oblikovanju politik, zlasti razumevanje komunikacije z zainteresirano javnostjo.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)
 • priprava na seminar (obvezno)
 • seminar (obvezno)
 • e-učenje
 • raziskovalno delo
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (50%)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih (10 %)
 • raziskovalno delo (20 %)
 • seminarska naloga (20 %)

8. Reference nosilca

Doc. dr. Mitja Durnik

 • DURNIK, M. (2012). Demokratični deficit, participativno vrednotenje javnih politik in politična ekonomija prostotrgovinskih sporazumov : primer iniciative "Stop TTIP". V: DEČMAN, M. (ur.). Učinkovitost storitev + demokratičnost oblasti = dobro upravljanje? : e-zbornik referatov. 1. izd. V Ljubljani: Fakulteta za upravo.
 • DURNIK, M. (2012). Political economy and public policy of marginalization : alternative development, multilevel planning and disadvantaged communities in Slovenia and Canada. Journal of comparative politics, vol. 5, no. 1, 73-94.
 • DURNIK, Mitja. (2012). Between Dualism and Integration: Canadian Community Economic Development and its Implications for Future Development in the Slovenian Roma Community. Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies / Razprave in Gradivo, Revija za narodnostna vprašanja št. 67, 74-99.
 • DURNIK, M. (2012). Evaluation of Public Participation in Environmental Assessment Policies: The Case of Slovenia and Canada. Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik. 52-2, 335–362.
 • DURNIK, M. in GOMBAČ, J. (2012.) Theorizing a Potential of Political Econnomy and Social Economy Approaches in Studying the Structure of Ethnic Economy. Dve Domovini /Two Homelands št. 35 , 119-133.

Prof. dr. Stanka Setnikar-Cankar

 • Setnikar-Cankar, S., Petkovšek, V. (2013). Private and public sector innovation and the importance of cross-sector collaboration. The journal of applied business research, vol. 29, no. 6, 1597-1605.
 • Setnikar-Cankar, S., Seljak, J., Petkovšek, V. (2013). Cross-border cooperation as a way of overcoming the global financial and economic crisis. Lex localis, vol. 11, no. 3, 513-530.
 • Setnikar-Cankar, S., Petkovšek, V. (2012). Improving the Slovenian healthcare system by examining other European healthcare systems. American journal of health sciences, vol. 3, no. 4, 229-238.
 • Cankar, F., Deutsch, T., Dečman Dobrnič, O., Setnikar-Cankar, S. (2013). Education of migrant children in an international primary school programme : comparison with a Slovenian primary school. Dve domovini,  št. 38, 153-165.