2010 Lokalno in regionalno upravljanje

2010 Lokalno in regionalno upravljanje

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Koncepti o vlogi lokalnih in regionalnih skupnosti
 • Modeli lokalne samouprave
 • Pravni okvir lokalne in regionalne samouprave
 • Pristojnosti in organiziranost lokalnih in regionalnih organov 
 • Procesi oblikovanja in izvrševanja prava
 • Pravni vidiki medobčinskega in čezmejnega sodelovanja
 • Sodni nadzor in varstvo lokalne in regionalne samouprave
 • Sodobne oblike upravljanja in sodelovanja javnosti na lokalni in regionalni ravni
 • Oblike in instrumenti delovanja lokalnih in regionalnih organov 
 • Struktura lokalnih in regionalnih upravnih sistemov
 • Vloga lokalnih in regionalnih oblasti na področju pospeševanja gospodarskega razvoja
 • Vloga lokalnih in regionalnih oblasti na področju zagotavljanja javne varnosti in reda

3. Temeljna literatura in viri

 • Kuhlmann, S., Bouckaert, G. (eds.) (2016). Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. Palgrave Macmillan (izbrana poglavja, cca. 70 str.)
 • Panara, C.,Varney, M. (2013). Local government in Europe : the "fourth level" in the EU multilayered system of governance. London; New York: Routledge (izbrana poglavja, cca. 30 str.).
 • Rixen, S., Welskopf-Deffaa, E. M. (2015). Zukunft der Selbstverwaltung: Responsivität und Reformbedarf. Springer-Verlag (izbrana poglavja, cca. 20 str.).
 • Denters, B., Rose, L. E. (2005). Comparing local governance: trends and developments. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan (izbrana poglavja, cca. 50 str.).
 • Himsworth, C. (2015). The European charter of local self-government: a treaty for local democracy. Edinburgh: Edinburgh University Press (izbrana poglavja, cca. 70 str.).

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Razumeti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v EU kontekstu
 • Seznaniti se z izzivi in trendi razvoja lokalnega in regionalnega upravljanja
 • Kritično ovrednotiti stanje lokalne in regionalne demokracije

Kompetence:

 • Zmožnost kritičnega ocenjevanja stanja in razvoja
 • Sposobnost izvedbe primerjalnih analiz
 • Sposobnost samostojnega raziskovanja

5. Predvideni študijski rezultati

 • razume vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v EU kontekstu
 • zna uporabiti teoretično znanje v praktičnih situacijah
 • zna analizirati in predlagati rešitve na področju upravljanja lokalnih in regionalnih zadev
 • zna pojasniti vzroke in posledice upravnih reform na lokalni in regionalni ravni
 • zna oceniti modele sodelovanja javnosti na lokalni in regionalni ravni

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • e-učenje
 • študija primera

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 60 %
 • problemsko učenje 40 %

8. Reference nosilca

 • Pevcin, P., Rakar, I. (2017). Evaluation of delivery mechanisms in the water supply industry – evidence from Slovenia. V Koprić, I., Wollmann, H., Marcou, G. (eds.), Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. Palgrave Macmillan, 2017 (v tisku).
 • Rakar, I., Tičar, B., Klun, M. (2015). Inter-municipal cooperation: challenges in Europe and in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, no. 45 E, str. 185-200.
 • Rakar, I. (2013). Lokalna samouprava: izbrane teme. Ljubljana: Fakulteta za upravo.