1631 Praksa

1631 Praksa

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 10
 • Vaje: /
 • Druge oblike študija: 160
 • Samostojno delo: 70
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

  

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • delo študenta v delovnem okolju organizacije ter razvoj delovnih kompetenc,
 • praktično reševanje določenega problema z vnaprej izbranega področja, ki ga rešuje ob podpori mentorja iz organizacije in mentorja na fakulteti.

Kompetence:

 • uporaba pridobljenih interdisciplinarnih znanj s področja študija,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije kot temeljne platforme za delovanje organizacije,
 • sposobnost prepoznavanja problemov in oblikovanja predlogov za njihovo reševanje,
 • sposobnost izdelave analitičnega projekta na osnovi študije primera, ki obravnava aktualno problematiko organizacije,
 • delovne navade, delo v skupini, sposobnost komuniciranja s sodelavci, vodji skupin in vodstvenim osebjem.

 

2. Vsebina predmeta

 • Vsebino programa prakse določi mentor v organizaciji glede na potrebe dela ter v skladu s študijskim programom.
 • Študent na praksi spremlja delovanje/poslovanje organizacije ter reševanje problemov iz pravnega, ekonomskega, organizacijskega ali informacijskega vidika.

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Ivanko, Š.: Upravni praktikum I. (elektronski vir), Metodološki seminar o dejavnem in ustvarjalnem sodelovanju pri strokovnem in znanstvenem delu). Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2007, III. dopolnjena in razširjena izdaja. 137 strani.
 • Štefan Ivanko, Raziskovanje in pisanje del : metodologija in tehnologija raziskovanja in pisanja strokovnih in znanstvenih del, Kamnik, Cubus image, 2007.
 • Dimovski, Penger in Škerlavaj: Metode raziskovalnega dela. Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002. Izbrana poglavja 50 strani.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent spozna delovanje organizacije – vloga vodje, delovno okolje ter delovne situacije. Prenos teoretičnega znanja na praktične primere. Usposobi se za samostojno razmišljanje, kritičnost in sposobnost analize...

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • Seminar o študijski praksi.
 • Opravljanje prakse in problemske naloge pod vodstvom mentorja s poročilom problemske naloge.
 • Individualne konzultacije z mentorjem na fakulteti.

6. Načini ocenjevanja

 • Poročilo o praksi in dnevnik dela (75 %)
 • Ocena mentorja v organizaciji (25 %)

Pogoj za oceno je:

 • udeležba na seminarju za prakse,
 • udeležba dveh kompetenčnih dogodkov iz seznama, definiranega v letnem načrtu dela,
 • prisotnost na zagovoru zaključnega dela,
 • oddan dnevnik dela,
 • oddan evalvacijski vprašalnik študenta,
 • oddan evalvacijski vprašalnik mentorja v organizaciji.