1630 Javno naročanje in javni razpisi

1630 Javno naročanje in javni razpisi

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Sever in mag. Veronika Petkovšek 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • poišče ključne elemente javnega naročanja
 • utemelji javno naročanje tako s pravnega kot ekonomskega vidika,
 • analizira pomen javnega naročanja za učinkovitost in uspešnost javnih financ,
 • poišče podobnosti in razlike postopkov javnega naročanja znotraj EU,
 • preizkusi pripravo javnega razpisa in izbor ponudnika

Kompetence

 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov s področja javnega naročanja
 • spoštovanje etičnih načel
 • sposobnost sodelovanja z vsemi deležniki
 • kritično ovrednotenje obstoječih postopkov javnega naročanja
 • sposobnost določanja osnovnih ekonomskih meril v postopku javnega naročanja
 • sposobnost zbiranja in interpretiranja ustreznih podatkov za oblikovanje predlogov in tehtanje odločitev, vključno s kritično presojo dogajanj v praksi.

 

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev, obseg in namen javnega naročanja v Sloveniji in EU
 • Temeljna načela javnega naročanja (ekonomski in pravni vidik)
 • Zagotavljanje konkurence med ponudniki
 • Določitev meril za izbiro ponudnika (ekonomski vidik)
 • Financiranje javnih naročil
 • Določanje tveganj
 • Informatizacija javnih naročil
 • Pristojni organi in drugi deležniki v postopkih oddaje javnih naročil
 • Pravna ureditev postopka oddaje javnih naročil in izvedbe javnih naročil
 • Javna naročila na izbranih področjih (zdravstvo, gradbeništvo ipd.) in javni razpisi
 • Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja
 • Zelena javna naročila

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Knight, L., Harland, C., Telgen, J., Thai, V., K., Callender, G., McKen, K., (2012)Public Procurement: International Cases and Commentary. Oxon. (izbrana poglavja, skupaj cca 100 str.).
 • Kranjc, V. (2016). Zakon o javnem naročanju s komentarjem. Ljubljana: IUS Software, GV založba. (izbrana poglavja, skupaj cca 100 str.).
 • Matas, S. (ur.) (2018). Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem. Ljubljana: Uradni list (izbrana poglavja, cca. 20 str.).
 • Milosavljević, M., Milanović, N. & Benković, S. (2016). Politics, Policies and Public Procurement Efficiency: A Quantitative Study of 25 European Countries, Lex Localis – Journal of Local-Self Government, 14(3), pp. 537-558. (21 str.)
 • OECD. (2015). Going Green. Best Practices for Sustainable procurement. (izbrane vsebine, cca 50 str.).
 • Zakon o javnih financah, Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in novele) (cca. 10 str.).

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent bo zmožen razumeti pojme, zakonitost, teorijo, pojave, procese, relacije in postopke javnega naročanja s pravnega in ekonomskega vidika
 • študent bo poznal temeljne zakonitosti javnih naročil in pravnega urejanja postopkov
 • študent bo zmožen rešiti vprašanja s področja javnih razpisov in javnega naročanja
 • študent bo zmožen kritično ovrednotiti postopek javnega naročanja
 • študent bo znal oceniti tveganje pri postopku javnega naročanja

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • problemsko učenje

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni in/ali ustni izpit (80 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (20 %)