1629 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

1629 Informatizacija in prenova poslovnih procesov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: mag. Anamarija Leben

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent zna opredeliti primerne poslovne procese za prenovo
 • Študenta zna analizirati slabosti procesa
 • Študenta zna določiti ključne kazalnike procesa
 • Študenta zna preoblikovati proces
 • Študent zna statično modelirati procesa in njegovih dinamične komponente
 • Študent zna simulirati proces
 • Študent zna načrtovati nov proces

Kompetence

 • Študent ima sposobnost razumevanja delovanje poslovnih procesov in zakonitosti
 • Zna modelirati poslovne procese
 • Zna poslovne procese simulirati in analizirati učinke prenove
 • Zna voditi tim, zadolžen za prenovo procesov
 • Zna kritično analizirati indikatorje procesa

 

2. Vsebina predmeta

 • Pomen procesa v organizaciji
 • Razlika med tradicionalno in procesno organiziranostjo
 • Parametri dinamike procesa
 • Kazalniki izvajanja procesa
 • Modeliranje procesov
 • Uporaba programske opreme za simuliranje procesov
 • Informacijska podpora procesom
 • Oblikovanje skupine za prenovo procesa in izboljšava procesa
 • Informatizacija poslovanja
 • Vpliv informatizacije na procese
 • Študije primerov dobre prakse prenove
 • Nove oblike organizacij

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Kovačič, A., Peček, B. (2006). Prenova in informatizacija delovnih procesov. Ljubljana:  Fakulteta za upravo
 • Kovačič, A., Bosilj Vukšić, V. (2005). Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Založba
 • McCormack, K. (2007). Business process maturity. McCormack
 • Madison, D. (2005). Process Mapping, Process Improvement, and Process Management. Paton press

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent je usposobljen

 • izboljšati poslovni proces,
 • zna določiti ključne kazalnike procesa,
 • Usposobljen je modelirati proces in ga s pomočjo vizualnih interaktivnih programov simulirati,
 • S pomočjo napotil in praktičnih primerov je sposoben predlagati izboljšanje in predvideti učinke izboljšav na ključnih kazalnikih procesa

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanja
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • izpit (pisni in/ali ustni) (60 %)
 • študija primera (40 %)