1628 Ustvarjalnost in inovativnost uprave

1628 Ustvarjalnost in inovativnost uprave

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: mag. Veronika Petkovšek

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Prepozna razliko med inovativnostjo in ustvarjalnostjo v zasebnih, javnih in neprofitnih organizacijah.
 • Zazna in razvije svoje ustvarjalno razmišljanje in inovativni proces.
 • Razvije kritično razmišljanje, da spodbudi ustvarjalno razmišljanje ter inovativni proces v skupini.
 • Osvoji metodologijo razmišljanje kot dizajn.
 • Praktično uporabi pridobljeno znanja in implementira svojo ustvarjalno idejo (prototipiranje) in tako reši konkreten poslovni problem v izbrani organizaciji.

Kompetence

 • Sposobnost poznavanja teorije in prakse inovativnosti v javnih in neprofitnih organizacijah.
 • Sposobnost razložiti in strokovno argumentirati inovativnost v organizaciji in ustvarjalnost na različnih ravneh (individualni, timski, organizacijski).
 • Sposobnost razložiti in strokovno argumentirati vpliv vodje na ustvarjalnost in inovativnost pri delu.
 • Sposobnost poznavanja in izvajanja tehnik spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti pri delu.
 • Sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje ustvarjalnih in inovativnih  problemov v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah.

 

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev inovativnosti in ustvarjalnosti v organizacijah
 • Opredelitev ustvarjalnosti in ustvarjalnega razmišljanja pri delu
 • Posameznikova ustvarjalnosti pri delu  
 • Skupinska ustvarjalnosti pri delu  
 • Vpliv vodje na ustvarjalni in inovativni proces
 • Razvoj ustvarjalne ideje na osnovi metodologije razmišljanje kot dizajn
 • Generiranje in razvoj ustvarjalnih idej
 • Ocenjevanje in udejanjenje ustvarjalnih idej
 • Vpliv organizacijskih dejavnikov na ustvarjalnosti in inovativnosti
 • Tehnološke inovacije
 • Ne tehnološke inovacije
 • Inovacije in ustvarjalnost v javnih in nepridobitnih organizacijah

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • M. Škerlavaj, M., Černe, A. Dysvik, A. Carlsen (Ed.). Capitalizing on Creativity at Work: Fostering the Implementation of Creative Ideas in Organizations (2006). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Kelley, T., & Kelley, D. (2013). Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all. Crown Business.
 • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
 • Bogilović, Sabina. A multilevel approach in examining cultural intelligence and creativity: doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Bogilović], 2016.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka (urednik), PETKOVŠEK, Veronika (urednik, prevajalec), DURNIK, Mitja (urednik, prevajalec), LEBIČ, Miha (urednik, prevajalec). NEXT4PA - Kreativna javna uprava : kreativnost in inovativnost za javno upravo : [poročilo mednarodnega projekta NEXT4PA - Creativity and innovation for public administration]. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2014. 143 str., ilustr.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent osvoji teoretične osnove znanja inovativnosti v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah.
 • Študent osvoji teoretične osnove znanja ustvarjalnega procesa v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah.
 • Študent je zmožen prepoznati poslovni problem v organizaciji ter možnosti za inovativnost in ustvarjalnost na različnih ravneh organizacije.
 • Študent je zmožen rešiti poslovni problem v organizaciji z uporabo tehnik spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti.
 • Študent je zmožen udejanjiti svojo ustvarjalno idejo in jo pretvoriti v inovacijo (prototipiranje).

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • projektno delo

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni ali ustni izpit (50 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (10 %)
 • projektno delo (40 %)