1626 Vodenje projektov

1626 Vodenje projektov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Jože Benčina in dr. Aleksander Aristovnik

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • razume management projektov kot vodilo uspešne izvedbe delovnih procesov
 • pozna in razume ključne vloge v organizaciji projekta
 • razume pomen vlog in pomen vodenje tima in posameznikov
 • analizira projekt in ga s pomočjo metode mrežnega planiranja razstavi na faze in naloge ter poveže v mrežni model,
 • pozna pomen ekonomskega vrednotenja projektov in izbere ter uporabi ustrezne metode za vrednotenje investicijskih projektov.

Kompetence

 • obvladovanje osnovnih parametrov vodenja projektov in doseganja projektnih ciljev z uporabo ustreznih metod in informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • samostojno načrtovanje in izvajanje reševanja konkretnih problemov z uporabo pristopov in metod projektnega vodenja,
 • delo v projektnem timu,
 • vrednotenje projekta in rezultatov projekta

 

2. Vsebina predmeta

 • Snovanje projekta
 • Planiranje projekta
 • Načrtovanje izdelkov projekta
 • Mrežno planiranje aktivnosti
 • Organiziranje projekta
 • Vodenje projektnega tima
 • Kontroliranje projekta
 • Zaključevanje projekta
 • Osnove gospodarske matematike
 • Analiza stroškov in koristi
 • Vrednotenje uspešnosti projektov
 • Odločanje o javnih investicijskih projektih

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • STARE, Aljaž (2012). Projektni management: teorija in praksa. Ljubljana: Agencja Poti, (izbrana poglavja) 280 str.
 • DEVJAK, Srečko (2004). Kvantitativne metode za analize v upravi. 2. Ponatis (4. poglavje). Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • HAUC Anton (2002).Projektni management. GV Založba, Ljubljana
 • LUCEY, Terry (2002). Quantitative Techniques, 6.  izdaja (poglavja 22 do 29).ACCA, London .
 • KERZNER, Harold (2004).  Advanced Project Management, 2. izdaja.John Wiley & Sons, New Jersey.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo osnovne vsebine projektnega vodenja: cilji, model, projektna organizacija, planiranje in spremljanje izvajanja projekta,
 • so zmožni uporabiti model projekta pri optimiranju doseganja projektnih ciljev,
 • znajo presoditi smiselnost rezultatov in interpretirati vpliv spreminjanja elementov projektnega načrta in izvedbe na rezultate izračunov,
 • znajo oblikovati model vrednotenja projekta in ga uporabiti na izbranem praktičnem primeru.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • seminarska naloga ali projektno delo

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (80 %)
 • seminarska delo ali projektna naloga in/ali zagovor dela (20 %)