1625 Pravo gospodarskih družb

1625 Pravo gospodarskih družb

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • se seznani s pravnim okvirom izvajanja gospodarske dejavnosti
 • se seznani z organizacijskimi oblikami za izvajanje gospodarske dejavnosti
 • se usposobi za praktično uporabo pravnih virov za ustanovitev in registracijo gospodarskih subjektov
 • razume razlike med gospodarskim in drugimi pravnimi panogami
 • se seznani z možnostmi sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem na področju gospodarske dejavnosti

Kompetence

 • Sposoben poiskati in uporabiti pravne podlage za delovanje gospodarskih družb
 • Zmožen izbrati gospodarski dejavnosti primerno organizacijsko obliko izvajanja
 • Zmožen sodelovati pri ustanovitvi in registraciji gospodarskih subjektov
 • Sposoben rešiti enostavnejše strokovne probleme

 

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi in koncepti (zasebni sektor, zasebno pravo, civilno pravo, gospodarsko pravo, gospodarsko statusno pravo, gospodarska družba, podjetje)
 • Razvoj in viri gospodarskega prava
 • Država, trg in gospodarski subjekti
 • Statusne značilnosti gospodarskih družb (dejavnost, pravna sposobnost, odgovornost, firma, sedež, zastopanje, registracija)
 • Podjetnik
 • Osebne družbe
 • Kapitalske družbe
 • Povezane družbe
 • Statusno preoblikovanje družb
 • Prenehanje družb
 • Statusne značilnosti drugih gospodarskih subjektov
 • Statusno povezovanje javnega in zasebnega sektorja

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • KORŽE, Branko (2017). Pravo družb in poslovno pravo (3. spremenjena in dopolnjena izdaja). Uradni list RS, Ljubljana.
 • IVANJKO, Šime, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša (2009). Korporacijsko pravo (2., predelana in dopolnjena izdaja). GV Založba, Ljubljana (izbrana poglavja, cca. 200 stani)
 • Veljavna zakonodaja (zlasti izbrani členi ZGD – 1), sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • uporabiti teoretično znanje in pravne vire v praksi
 • rešiti enostavnejše strokovne probleme
 • opredeliti ključne značilnosti gospodarskih družb
 • opredeliti prednosti in slabosti posameznih statusnih značilnosti gopodarskih družb
 • razložiti prednosti in slabosti javno-zasebnih partnerstev

 

5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Vaje
  • E-učenje
  • Študija primera
  • Razprava

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)
  • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje (40 %)