1624 Primerjalne politike

1624 Primerjalne politike

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mitja Durnik

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študent razume in uporablja temeljne metode primerjalnih politik 
 • študent razume in uporablja raziskovalne pristope proučevanja primerjalnih politik sodobnega sveta;
 • študent poišče in povezuje različne informacije s področja primerjalnih politik; 
 • študent odkriva nove pojave in politike v sodobnem svetu; 
 • študent interdisciplinarno primerja države ter javne politike znotraj držav (poišče podobnosti in razlike).

Kompetence:

 • sposobnost iskanja, uporabe in organizacije informacij s področja javnih politik v sodobnem svetu; 
 • zmožnost dojemanja in razumevanja javnih politik v sodobnem svetu;
 • sposobnost za analitično in primerjalno proučevanje primerjalnih  politik; 
 • sposobnost raziskovanja z uporabo temeljnih metod in pristopov proučevanja primerjalnih politik;
 • sposobnost povezovanja teorije in prakse;
 • sposobnost prepoznavanja in analize problemov na področju javnih politik; 

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod  v primerjalne politike
 • Raziskovalne metode v primerjalnih politikah
 • Teoretični pristopi
 • Primerjalni volilni sistemi
 • Primerjalni strankarski sistemi
 • Politični jezik in volilne kampanije
 • Demokratični in avtokratski režimi
 • Države BRICS-a in konvencionalne sile
 • Primerjalne varnostne politike
 • Sistemi vladavine
 • Kazalci družbeno-ekonomske razvitosti
 • Večnivojsko vladanje

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Caramani, D. (2017) (eds.): Comparative politics (4th edition). Oxford: Oxford University Press (izbrana poglavja cca 150 strani).
 • Chilcote, R. H. (2019). Theories Of Comparative Politics: The Search For A Paradigm Reconsidered,( 2nd edition). Routledge (izbrana poglavja cca. 100 strani).
 • McCormick, J. Hague, R., & Harrop, M. (2019). Comparative Government and Politics (11nd edition). Palgrave (izbrana poglavja cca 100 strani).

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • zmožnost uporabe primerjalne analize v raziskovanju držav;
 • kombiniranje metodoloških in teoretskih pristopov za namen analize;
 • sposobnost pisanja policy dokumentov in analiz;
 • sposobnost odločanja na podlagi podatkov in vsebine;
 • zmožnost svetovanja na podlagi podatkov in vsebine.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)
 • priprava študenta na vaje (obvezno)
 • vaje (obvezno)
 • e-učenje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • raziskovalno delo

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (20 %)
 • raziskovalno delo (20 %)