1623 Javne službe

1623 Javne službe

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študent zna temeljna načela in kriterije za opredelitev javnih služb ter temeljne značilnosti posebnega pravnega režima na področju javnih služb,
 • Študent zna opredeliti in razlikovati osnovne vrste ter načine in oblike izvajanja javnih služb,
 • Študent zna analizirati izvajanje posameznih javnih služb v konkretnih primerih.
 • Študent pozna temeljne smernice ureditve javnih služb v EU in prihodnje trende

Kompetence

 • razumevanje osnovnih razlogov za ustanavljanje javnih služb,
 • sposobnost razlikovanja različnih vrst in oblik izvajanja javnih služb,
 • razumevanje drugih vsebin in inštitucij, pomembnih za razumevanje prava javnih služb in njihovo razlikovanje od izvajalcev javnih služb,
 • sposobnost razumevanja, prepoznavanja in interpretiranja z delovanjem javnih služb povezane probleme v njihovem okolju in širši družbi,
 • sposobnost oblikovanja ustreznih rešitev oziroma aplikacije določenih pravil o organiziranosti in delovanju javnih služb na konkretne primere.

 

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev javnih služb (pojem, nastanek in razvoj javnih služb, njihova vloga in pomen v družbi, ureditev v EU, vrste javnih služb)
 • Pravni režimi javnih služb (pogoji za ustanovitev, način in oblike izvajanja, varstvo pravic uporabnikov, financiranje, nadzor)
 • Liberalizacija javnih služb
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb (režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesija, vlaganje javnega kapitala)
 • Režijski obrat, javno podjetje in javni gospodarski zavod (ustanovitev, ustanoviteljske pravice, organi, financiranje)
 • Koncesija in vlaganje javnega kapitala
 • Oblike izvajanja negospodarskih javnih služb
 • Javni zavod in koncesija
 • Javna infrastruktura na področju javnih služb
 • Financiranje javnih služb
 • Nadzor nad izvajalci javnih služb
 • Druge javne službe in dejavnosti v javnem interesu

 

3. Temeljna literatura in viri

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • spozna in razume osnovne razloge za ustanavljanje javnih služb in temeljna načela njihovega delovanja,
 • pozna in razume organizacijo in delovanje izvajalcev javnih služb,
 • pozna pravice uporabnikov in njihovo varstvo
 • zna razlikovati javne službe od drugih dejavnosti, ki prav tako delujejo v javnem interesu
 • zna rešiti vprašanja s področja relacij med različnimi oblikami javnih služb in njihovimi izvajalci

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Študija primera
 • E−učenje
 • Problemsko učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (100 %)