1621 Proračunsko financiranje

1621 Proračunsko financiranje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Maja Klun

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent

 • Razume postopke sprejemanja proračuna  na vseh nacionalnih nivojih in na ravni EU
 • Analizira različne strukture proračunskih prihodkov in odhodkov glede na časovno komponento in primerjalno po državah, občinah
 • Razčleni in primerja zakonodajo s področja proračunskega financiranja
 • Razume razlike v načinih poročanja
 • Analizira različne klasifikacije javnih izdatkov

Kompetence

 • Sposobnost razumevanja podatkov, povezanih s proračunskih financiranjem
 • Obvladovanje postopkov sprejemanja proračuna
 • Povezovanje proračunov različnih ravni
 • Sposobnost analiziranja javnih izdatkov
 • Sposobnost razumevanja obvladovanja javnega dolga

 

2. Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi povezani s proračunom
 • Proračunski standardi poročanja
 • Klasifikacija javnih izdatkov
 • Javni deficit in javni dolg
 • Struktura javnih prihodkov in odhodkov državnega proračuna
 • Struktura javnih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
 • Struktura javnih prihodkov in odhodkov proračuna EU
 • Postopek priprave in sprejemanja in zakonske podlage za državni proračun (posredni in neposredni proračunski uporabniki)
 • Postopek prirpave in sprejemanja in zakonske podlage za občinski proračun (posredni in neposredni proračunski uporabniki)
 • Postopek sprejemanja finančnega okvira EU
 • Izvrševanje proračuna
 • Proračunski nadzor

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • SETNIKAR CANKAR, Stanka et al. (2009). Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem. Fakulteta za upravo, Ljubljana. Poglavja 10-13
 • STANOVNIK Tine (2016). Javne finance. Ekonomska fakulteta: Ljubljana.
 • D'Alfonso, A. et al. (2017). Economic and budgetary outlook for the European Union 2017. European Parliament, and Directorate-General for Parliamentary Research Services: Bruselj.
 • Zakonodaja s področja proračuna in izbrana poročila računskega sodišča za samostojno pripravo na vaje in predavanja in delo v e-učilnici

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Zna definirati pojme, povezane s proračunom
 • Razlikuje med različnimi klasifikacijami javnih izdatkov
 • Zna predstaviti postopke sprejemanja proračuna na različnih ravneh
 • Zna analizirati podatke povezane s proračunom in podati samostojni komentar
 • Zna določiti organe proračunskega nadzora

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • medpredmetno povezovanje
 • problemsko učenje

6. Načini ocenjevanja

 • aktivno sodelovanje (10 %)
 • pisni ali ustni izpit ali izpit opravljen s kolokviji (pogoj pozitivna ocena obeh kolokvijev) (90 %)