1620 Socialni upravni postopki

1620 Socialni upravni postopki

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Sever in dr. Polonca Kovač

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študenti poznajo osnove, načela in pravne vire sistemov socialne varnosti in socialnih zavarovanj;
 • študenti poznajo in razumejo upravno procesno delovanje oblastnih organov na področjih obveznih socialnih pomoči in zavarovanj v pristojnosti, CSD, ZPIZ, ZZZS in ZRSZ;
 • razumejo  tek in posebnosti postopkov uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj, socialnega in starševskega varstva ter družinskih prejemkov v primerjavi z ZUP;
 • praktično uporabijo pravila postopka na izbranih področjih po področnih zakonih in ZUP;
 • se usposobijo za reševanje preprostejših pravnih problemov v praksi;
 • razumejo pomen in nauke sodnega varstva pri pravicah iz obveznih socialnih zavarovanjih.

Kompetence

  • študent je sposoben voditi osnovnejše posebne upravne postopke v praksi;
  • študent je sposoben analize in rešitve enostavnejših pravnih problemov na področju;
  • študent obvlada pomen, oblike in postopke pravnega varstva na področju socialne varnosti.

   

  2. Vsebina predmeta

  • Pravna ureditev sistema socialne varnosti, ustavni in mednarodno pravni temelji
  • Materialno-pravna ureditev obveznih socialnih zavarovanj, starševskega varstva, družinskih prejemkov in socialnega varstva
  • Obvezna socialna zavarovanja in socialne ter družinske pravice kot upravna zadeva in pomen ter raba ZUP
  • Pravice in postopki uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (OPIZ)
  • Pristojnost pri OPIZ, vloga komisij ter status in položaj zavarovancev
  • Faze postopka pri pravicah iz OPIZ
  • Pravice, udeleženci in postopki pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)
  • Faze teka postopka pri OZZ
  • Pravice, udeleženci in postopki iz pristojnosti Zavoda za zaposlovanje
  • Uveljavljanje upravnopravnih pravic in obveznosti iz pristojnosti Centrov za socialno delo
  • Izvrševanje odločb o pravicah in obveznostih v socialnem in družinskem varstvu ter obveznih socialnih zavarovanjih
  • Sodno varstvo v socialnem in družinskem varstvu ter obveznih socialnih zavarovanjih

   

  3. Temeljna literatura in viri

   

  • Bagari, S., Strban, G. (2019). Podobnosti in razlike med upravnimi in socialnimi zadevami. Pravosodni bilten, št. 1, str. 9-24.
  • Bubnov Škoberne, A., Strban G. (2010). Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV Založba (prvi del).
  • Jerovšek, T., Kovač, P. (2008). Posebni upravni postopki. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 71 str.
  • Kovač, P. (ur.), Remic, M., Sever, T. (2015). Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, Ljubljana: UL RS, 50 str.
  • Kresal, B., Kresal Šoltes, K., Strban, G. (2016). Social security law in Slovenia. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 30 str.
  • Novak, B. (red.) (2019): Komentar Družinskega zakona, Uradni list Republike Slovenije, izbranih 30 str.
  • Rangus, A. (2018). Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) : obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje. Ljubljana, 55 str.
  • Sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in na vajah ter portal Upravna svetovalnica. Ljubljana: FU in MJU, www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • študent zna uporabiti pravila splošnega in posebnih upravnih postopkov za različne življenjske primere;
  • študent zna rešiti konkretne pravne probleme na področju socialne varnosti v praksi;
  • študent zna proučiti pravno ureditev na izbranih področjih socialnih pravic;
  • zna identificirati področne procesne probleme ter zna predlagati njihove rešitve.

   

  5. Metode poučevanja in učenja

  • priprava študenta na predavanja
  • predavanje
  • priprava študenta na vaje
  • vaje
  • e-učenje
  • študija primera
  • problemsko učenje

  6. Načini ocenjevanja

  • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
  • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (20 %)
  • medsemestrski kolokvij (20 %)