1620 Socialni upravni postopki

1620 Socialni upravni postopki

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tina Sever in dr. Polonca Kovač

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študenti poznajo in razumejo upravno procesno delovanje oblastnih organov na področjih obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter področjih iz pristojnosti CSD, Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za šolstvo;
 • se seznanijo s tekom in posebnostmi postopkov uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj v primerjavi s splošnim upravnim postopkom;
 • praktično uporabijo pravila postopka na izbranih področjih;
 • se usposobijo za reševanje pravnih problemov v praksi;
 • razumejo pomen sodnega varstva pri obveznih socialnih zavarovanjih.

Kompetence

 • študent je sposoben voditi posebne upravne postopke v praksi;
 • študent je sposoben analize in rešitve enostavnejših pravnih problemov;
 • študent obvlada pomen, oblike in postopke pravnega varstva na področju obveznih socialnih zavarovanju.

 

2. Vsebina predmeta

 • Vrste obveznih socialnih zavarovanj in pravna podlaga za njihovo ureditev
 • Obvezna socialna zavarovanja kot upravna zadeva in pomen ter raba ZUP
 • Vloga področnih ministrstev
 • Izvrševanje odločb o pravicah in obveznostih iz socialnih zavarovanj
 • Postopki uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Načela pokojninskega in invalidskega sistema
 • Pristojnost v pokojninskih zadevah
 • Stranke - zavarovanci v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; ugotovitveni in dokazni postopek
 • Odločba, pravna sredstva zoper odločbo
 • Postopki uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Uveljavljanje upravnopravnih pravic in obveznosti iz pristojnosti Centrov za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za šolstvo
 • Sodno varstvo pri obveznih socialnih zavarovanjih

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Belopavlovič, N., Cvetko, A., Kalčič, M., Kuhelj, J., Plavšak, N., Rangus, B. (2000). Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1): s komentarjem in podzakonski akti. Ljubljana: Gospodarski vestnik: Inštitut za delovna razmerja, 50 str.
 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2008). Posebni upravni postopki. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 71 str.
 • Kovač, P. (ur.), Remic, M., Sever, T. (2015). Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, (PPP). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 50 str.
 • Kresal, B., Kresal Šoltes, K., Strban, G. (2016). Social security law in Slovenia. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 70 str.
 • Rangus, A., Strban, G., et al. (2016). Bela knjiga o pokojninah. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pridobljeno 15. 5. 2017 s: www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/dpd/2Bela_knjiga_o_pokojninah.pdf, 50 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent zna uporabiti pravila splošnega in posebnih upravnih postopkov za različne življenjske primere;
 • študent zna rešiti konkretne pravne probleme na področju obveznih socialnih zavarovanj v praksi;
 • študent zna proučiti pravno ureditev na izbranih področjih obveznih socialnih zavarovanj;
 • zna identificirati probleme
 • zna poiskati in predlagati rešitve.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • problemsko učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (20 %)
 • test (20 %)