1618 Poslovanje s strankami

1618 Poslovanje s strankami

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študent pozna in razume področje poslovanja s strankami,
 • študent pozna in razume pomen poslovnega odnosa in pomen vrednosti strank,
 • študent pozna in razume različne pristope na področju poslovanja s strankami,
 • študent pozna in razume različnost strank in pomen zaposlenih pri poslovanju s strankami,
 • študent pozna in razume pomen zadovoljstva strank,
 • študent samostojno reši študije primerov s področja proučevanja zadovoljstva strank,
 • študent pozna in razume pomen sodobne tehnologije pri poslovanju s strankami.

Kompetence

 • sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj o poslovanju s strankami v prakso,
 • sposobnost razložiti in primerjati dogajanja na področju poslovanja s strankami,
 • sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov,
 • sposobnost zbiranja ter uporabe podatkov,
 • sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja.

 

2. Vsebina predmeta

 • Spremembe na področju poslovanja s strankami
 • Koncept pomena ''vrednosti'' strank
 • Poslovanje s strankami
 • Strateški pristop pri poslovanju s strankami
 • Različnost strank
 • Pomen zaposlenih pri poslovanju s strankami
 • Interakcija pri poslovanju s strankami
 • Težave na področju poslovanja strankami
 • Zadovoljstvo strank
 • (Pomen) proučevanja zadovoljstva strank
 • Odnosi s strankami
 • (Sodobna) tehnologija v podporo poslovanju s strankami

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Kumar, V., Reinartz, W. (2012). Customer Relationship Management. Concept, Strategy, and Tools. Second Edition. New York Dordrecht London: Springer-Verlag Berlin Heiderberg. Izbrana poglavja.
 • Pepers, D., Rogers, M. (2011). Managing Costumer Relationship. A Strategic Framework. Second Edition. Hoboken Ney Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Izbrana poglavja.
 • Grigoroudis, E., Siskos, Y. (2010). Customer Satisfaction Evaluation. Methods of Measurina and Implementing Service Quality. Springer Science and Business Media, LLC. Izbrana poglavja. 

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent je usposobljen za razumevanje problemov na področju poslovanja s strankami, pomena različnosti strank ter za proučevanje zadovoljstva strank.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • seminarska naloga
 • projektno delo

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita) (70 %)
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela) (30 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka, za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).