1617 Lokalna samouprava

1617 Lokalna samouprava

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Razume vlogo samoupravnih lokalnih skupnosti v sodobnih upravnih sistemih
 • Se seznani s pravno ureditvijo slovenske lokalne samouprave
 • Razume sodobne trende razvoja in izzive lokalne samouprave
 • Se seznani s koncepti upravne usposobljenosti in kakovosti upravljanja na lokalni ravni

Kompetence

 • sposoben umestiti lokalno samoupravo v sistem javnega upravljanja na EU in državni ravni
 • sposoben oceniti prednosti in slabosti lokalnega javnega upravljanja
 • zmožen zaznati in oceniti probleme lokalnega upravljanja

 

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi in teorije
 • Zgodovinski okvir in evropski modeli lokalne samouprave
 • Vloga Sveta Evrope in Evropske unije na področju lokalne samouprave
 • Razvoj in pravna ureditev slovenske lokalne samouprave
 • Občinski pravni akti
 • Lokalne javne službe
 • Medobčinsko in čezmejno sodelovanje
 • Kakovost upravljanja na lokalni ravni
 • Nadzor in varstvo lokalne samouprave
 • Sodobni trendi in izzivi lokalne samouprave
 • Regionalizacija
 • Zastopanje lokalnih interesov

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Rakar, I., Tičar, B. (2017). Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo (v tisku) (izbrana poglavja, cca. 70 str.).
 • Rakar, I. (ur.) (2018). 20 let Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo Maribor. doi: 10.4335/978-961-6842-87-7.
 • Vlaj, S. (2006). Lokalna samouprava (2., spremenjena in dopolnjena izdaja). Ljubljana: Fakulteta za upravo (izbrana poglavja, cca. 100 str.).
 • Gradiva v e-učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • najti in uporabljati pravne in druge vire za potrebe lokalnega upravljanja
 • oceniti smiselnost in primernost uporabe tuje dobre prakse v domačem upravnem okolju
 • pripraviti rešitve za enostavnejše probleme lokalnega upravljanja

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • medpredmetno povezovanje
 • študija primera

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (70 %)
 • kolokvij (20 %)
 • aktivna udeležba na vajah (10 %)