1614 Davčni sistem

1614 Davčni sistem

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 65
 • Samostojno delo: 70
 • Nosilec: dr. Maja Klun

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Razume delovanje davčnega sistema
 • Je usposobljen za analiziranje različnih davčnih obveznosti
 • razčleni delovanje organov, ki so povezani z obdavčenjem
 • kritično ovrednoti pomen davčnega sistema

Kompetence

 • obvladovanje vseh pomembnih davčnih obveznosti,
 • sposobnost izračunavanja in izpolnjevanja davčnih obveznosti,
 • sposobnost povezovanja teorije in prakse na davčnem področju,
 • sposobnost povezovanja vsebine in načina izpolnjevanja davčnih obveznosti.

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v obdavčenje
 • Davčna služba in davčni postopek
 • Dohodnina in drugi davki na določene dohodke
 • Davek od dohodka pravnih oseb
 • Davki na potrošnjo
 • Ostali davki na promet blaga in storitev
 • Premoženjski davki
 • Davki povezani z igrami na srečo
 • Okoljski davki
 • Prispevki za socialno varnost
 • Davki in EU
 • Davčna politika

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • Klun, M., Jovanović, T. (2017). Davčni sistem. FU, Ljubljana.
 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2008). Posebni upravni postopki., 2.poglavje. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Salanie, B. (2011). The Economics of Taxation. MIT Press, poglavji 1 in 8.
 • Izbrani članki dodani v e-učilnico

4. Predvideni študijski rezultati

Študent

 • razume pojme povezane z obdavčenjem,
 • izračuna davčne obveznosti (npr. dohodnino, davek od dobitkov od iger na srečo…)
 • opredeli zavezance za posamezni davek
 • aplicira znanje v realne primere iz prakse
 • razume in zna slediti določila materialne davčne zakonodaje

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • problemsko učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit in/ali izpit opravljen s kolokvijema (100 %)