1613 Razvoj informacijskih sistemov za podporo poslovnim procesom

1613 Razvoj informacijskih sistemov za podporo poslovnim procesom

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 65
 • Samostojno delo: 70
 • Nosilec: mag. Anamarija Leben

  

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študenti razumejo vlogo uporabnikov v ciklu razvoja informacijskih sistemov
 • študente usposobimo za aktivno sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov v vlogi bodočih uporabnikov
 • študenti praktično uporabijo različne metode in tehnike analize in modeliranja poslovnih procesov
 • študente usposobimo za razvoj konceptualnih podatkovnih modelov

Kompetence

 • študent je sposoben analizirati poslovne procese za potrebe razvoja IS
 • študent je sposoben specificirati uporabniške zahteve za dejanski primer
 • študent je usposobljen za modeliranje postopkovnih in podatkovnih značilnosti poslovnih procesov
 • študent je zmožen sodelovanja v uporabniških timih v projektu razvoja informacijskega sistem

2. Vsebina predmeta

 • Vloga IS in procesna usmerjenost v sodobnih organizacijah
 • Cikel upravljanja poslovnih procesov
 • Ključni problemi razvoja informacijskih sistemov
 • Celovita metodologija razvoja informacijskih sistemov
 • Pristopi k razvoju informacijskih sistemov
 • Metode za analizo različnih pogledov na poslovni sistem z vidika razvoja informacijskih sistemov
 • Zajem in specifikacija uporabniških zahtev
 • Metode in tehnike za modeliranje procesov
 • Razvoj procesnega modela
 • Osnove podatkovnega modeliranja
 • Razvoj podatkovnega modela
 • Osnove projektnega vodenja razvoja informacijskih sistemov

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • vom Brocke, J., & Rosemann, M. (Eds.). (2015). Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (2nd ed.) (izbrana poglavja). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Kovačič, A., & Bosilj Vukšić, V. (2005). Management poslovnih procesov (izbrana poglavja). Ljubljana: GV Založba.
 • Vintar, M., & Grad, J. (ur.). (2004). E-uprava: izbrane razvojne perspektive (izbrana poglavja). Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Weske, M. (2007). Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures (izbrana poglavja). Berlin: Springer-Verlag. Dostopno na spletu.
 • Gradivo v e-učilnici predmeta.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • študent zna pojasniti vlogo uporabnikov v ciklu razvoja informacijskih sistemov
 • študent zna opredeliti značilnosti konkretnega poslovnega procesa z različnih vidikov
 • študent zna opredeliti uporabniške zahteve v konkretnem primer
 • študent zna razviti ustrezen procesni model za konkreten primer
 • študent zna razviti konceptualni podatkovni model za konkreten primer

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje
 • medpredmetno povezovanje
 • študija primera
 • sprotno delo

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit in/ali izpit 60 %)
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (10 %)
 • sprotne naloge in/ali seminarska naloga s predstavitvijo (30 %)