1611 Osnove upravnega postopka

1611 Osnove upravnega postopka

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 80
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Cilji in kompetence

Cilji: Študenti

 • poznajo temelje upravnega procesnega prava;
 • uporabijo znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da opravijo posamezna tipska dejanja;
 • rešijo lažje probleme v upravnem postopku;
 • razumejo namen upravnega postopka in sistem sodnega nadzora nad zakonitostjo konkretnih upravnih aktov oz. upravo, tako da analizirajo določene primere,
 • znajo pojasniti postopke in pojme v strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje splošnih elementov in strukture upravnega postopka ter varstva javne koristi in pravic strank,
 • sposobnost za reševanje konkretnih postopkovnih strokovnih problemov,
 • razvoj veščin vodenja upravnih postopkov v enostavnejših zadevah,
 • sposobnost analize lažjega procesnega problema in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost strokovne komunikacije in razvoj upravne etike.

2. Vsebina predmeta

 • Umestitev upravnega procesnega prava in upravnih postopkov v družbeni razvoj. Dobra uprava. Tipi aktov upravnih razmerjih. 
 • Pojem upravne zadeve in javnega interesa. Subsidiarna in smiselna raba ZUP. Splošni in posebni upravni postopki.
 • Temeljna načela ZUP kot standardi. Njihova uporaba v izbranih primerih.
 • Udeleženci postopka: upravni organ/uradna oseba, stranke idr.
 • Komuniciranje v postopku – posamična pravila in uporaba v praksi. Dostop do informacij in varstvo podatkov.
 • Roki, red in stroški postopka - pravila in primeri.
 • Faze in akti postopka na prvi stopnji. Začetek postopka in razpolaganja.
 • Ugotovitveni in dokazni postopek.
 • Odločbe in sklepi: vrste, sestavine, značilnosti.
 • Pravna sredstva. Postopek s pritožbo. Temelji izvršbe.
 • Upravna inšpekcija.
 • Oblike in temeljna pravila o sodnem nadzoru nad posamičnimi upravnimi akti.

3. Temeljna literatura in viri

 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2017). Upravni postopek in upravni spor. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 300 str.
 • Kovač, P., Sever, T. (2018). Praktikum za upravni postopek in upravni spor. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Upravna svetovalnica. www.fu.uni-lj.si/mediawiki/index.php.
 • Kovač, P. (2016). The requirements and limits of the codification of administrative procedures in Slovenia according to European trends. Review of central and east European law, 41(3/4) 427-461.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

 • Študent teoretično znanje, temeljna načela in pravila ZUP samostojno uporabi pri  reševanju lažjih procesnih problemov.
 • Zna preučiti in analizirati področne strokovne vire.
 • Zna opravljati posamezna procesna dejanja in pripravljati osnovne akte v postopku.
 • Zna uporabiti upravni postopek v procesu dela v upravi in s strankami.
 • Izkazuje  razumevanje vloge in pomena sodnega nadzora nad upravo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na vaje
 • vaje
 • e-učenje, študije primerov, projektno delo itd.
 • medpredmetno povezovanje
 • tutorstvo
 • gostujoča predavanja s strokovnjaki iz prakse

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah (20 %)
 • test oz. kolokvij (20 %)