1610 Temelji organizacije

1610 Temelji organizacije

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študent pozna in razume pojmovanja organizacije in njene pomene za sodobno družbo ter pomembnejše razvojne stopnje organizacijske znanosti,
 • študent pridobi znanja s področja oblikovanja struktur organiziranosti in njihovih vrst z vidika rabe v sodobnih organizacijah,
 • študent pozna področje organiziranja funkcij v proizvodnih in neproizvodnih organizacijah, pojme in vzroke nastajanja entropije ter metode raziskovanja organizacijske urejenosti,
 • študent pozna in razume pristope, postopke in metode projektiranja organizacijskih modelov, metode in tehnikami organiziranja timskega dela, osnove vodenja sodobnih organizacij, pojme in postopke oblikovanja strategij v organizacijah,
 • študent razume temeljne zahteve in načine spreminjanja organiziranosti v sodobnih organizacijah, osnove organiziranja in vodenja projektov, osnove organiziranja procesov po načelih reinženiringa, pojme in nastajanje ter spreminjanjem organizacijske kulture v sodobnih organizacijah in učečo se organizacijo.

Kompetence

 • poznavanje in razumevanje pojmovanja, zgodovine in pomena organizacije,
 • sposobnost povezovanja in uporabe znanja z različnih področij znotraj organizacije,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst organizacije,   
 • razumevanje in uporaba metode kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba pri reševanju konkretnih delovnih problemov.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem, pomen in vrste organizacij
 • Organizacijske strukture in strukture organiziranosti
 • Metode raziskovanja organizacijske urejenosti
 • Organiziranje funkcij
 • Projektiranje modelov organiziranosti
 • Organiziranje dela
 • Vrednotenje dela
 • Organizacijsko urejanje procesov
 • Organiziranje skupinskega dela
 • Organizacijske strategije
 • Kultura organizacije
 • Spreminjanje sodobne organiziranosti

3. Temeljna literatura in viri

 • IVANKO, Štefan: Temelji organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, 333 str.
 • DAFT, Richard L.: Organization Theory & Design. West Publishing Company, New York, 2013, izbrana poglavja, 80 str.

 

4. Intended learning outcomes

 

 • Knowledge and understanding of basic organisational categories and frameworks of organising the organisations in public and private sector. Capability of logical thinking, understanding the interconnections between specific fields within organisation and understanding how the theoretical knowledge can be applied in practice.

5. Learning and teaching methods

 • student preparations for lectures
 • lecture
 • student preparations for tutorials
 • tutorials
 • e-learning
 • case study

6. Assessment

 • written (and/or oral) exam (100%)